Phối quẻ Táo – Môn: Bếp Khôn

Bếp số 49 : Bếp KHÔN phối với Cửa KHÔN (Đây là Bếp Phục vị thất vị. Ở Kinh Dịch là quẻ Bát Thuần Khôn). • Bếp Khôn phối với Cửa Khôn là hai Thổ tỷ hòa, mà Thổ thì sanh Kim cho nên tiền của chất đầy nhà, phú quí có dư. Nhưng không […]

Phối quẻ Táo – Môn: Bếp Ly

Bếp số 41 : Bếp LY phối với Cửa LY (Đây là Bếp Phục vị đắc vị. Ở Kinh Dịch là quẻ Bát Thuần Ly). • Bếp Ly Hỏa phối với Cửa Ly cũng Hỏa, hai Hỏa tương tế nhau (lưỡng Hỏa thành viêm) cháy sáng lên mãnh liệt. Gia đạo thịnh phát ào ào […]

Phối quẻ Táo – Môn: Bếp Tốn

Bếp số 33 : Bếp TỐN phối với Cửa TỐN (Đây là Bếp Phục vị đăng diện. Ở Kinh Dịch là quẻ Bát Thuần Tốn). • Bếp Tốn phối Cửa Tốn là hai Mộc gặp nhau sinh vượng khí, lại thừa Phục vị Cũng Mộc tỷ hòa đăng diện, khá tốt: phụ nữ rất đảm […]

Phối quẻ Táo – Môn: Bếp Chấn

Bếp số 25 : Bếp CHẤN phối với Cửa CHẤN (Đây là bếp Phục vị đăng diện. Ở Kinh Dịch gọi là quẻ Bát Thuần Chấn) • Bếp Chấn Mộc phối với Cửa Chấn Mộc là hình tượng hai cây cùng trồng lên, lại thừa Phục vị cũng Mộc đăng diện khá tốt, tài bạch […]

Phối quẻ Táo – Môn: Bếp Cấn

Bếp số 17 : Bếp CẤN phối với Cửa CẤN (Đây là Bếp Phục vị Mộc thất vị. Ở Kinh Dịch là quẻ bát thuần Cấn). • Bếp Cấn phối Cửa Cấn là hai Thổ chồng chất lên thành núi, sơ niên cũng được thuận lợi, khá giả. Song vì thuần Dương thừa Phục vị […]