Chính sách bảo mật thông tin

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Để đăng ký sử dụng dịch vụ tại website, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm: họ tên, email, điện thoại, ngày tháng năm sinh… Dữ liệu cung cấp qua điện thoại hay đến trực tiếp văn phòng.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Những thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được chúng tôi lưu trữ. Việc này chỉ nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng được tốt hơn.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ và bảo mật an toàn trên máy chủ của chúng tôi.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau: các đối tượng vận chuyển, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc bảo mật phải tuân theo các quy định của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính khách hàng đó. Trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác