Văn khấn Thần linh vào ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ)

Văn khấn Thần linh vào ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. […]

Văn khấn Thần linh vào ngày Tiên Thường

Văn khấn Thần linh vào ngày Tiên Thường Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính […]

Văn khấn lễ Chung Thất (49 ngày) và Tốt Khốc (100 ngày)

Văn khấn lễ Chung Thất (49 ngày) và Tốt Khốc (100 ngày) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Hôm nay là ngày..tháng..năm…, âm lịch tức ngày…tháng..năm……dương lịch. Tại (địa […]

Văn khấn lễ Tế Ngu (lễ 3 ngày sau khi mất hoặc chôn cất xong)

Văn khấn lễ Tế Ngu (lễ 3 ngày sau khi mất hoặc chôn cất xong) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng […]