Song tinh sơn hướng là hai sao sơn tinh và hướng tinh đóng ở các cung trên đồ bàn phi tinh. Ngoài tính chất cát hung của bản thân mỗi sao, sự kết hợp giữa hai sao cũng có những ý nghĩa nhất định.

Nhất Bạch

Nhị Hắc

Tam Bích

Tứ Lục

Ngũ Hoàng

Lục Bạch

Thất Xích


Bát Bạch

Cửu Tử