Luận giải Huyền Không: Thu sơn xuất sát

Thu sơn xuất sát là một phép luận giải trong Huyền Không. Dựa vào trạng thái sinh vượng suy tử của cửu tinh, và hình thế đất mà nhận định và hóa giải. Sơn tinh (sao chủ sơn) mà là sinh vượng khí thì phải ở tại những nơi cao ráo (tượng trưng cho Sơn). […]