Thu sơn xuất sát là một phép luận giải trong Huyền Không. Dựa vào trạng thái sinh vượng suy tử của cửu tinh, và hình thế đất mà nhận định và hóa giải.

Sơn tinh (sao chủ sơn) mà là sinh vượng khí thì phải ở tại những nơi cao ráo (tượng trưng cho Sơn). Còn với hướng tinh là sinh vượng khí phải đóng tại những nơi thấp, trũng (tượng trưng cho Thủy).

Nhìn vào đồ bàn phi tinh của 1 căn nhà, có thể thấy tại bất cứ cung nào cũng có 3 sao. Đó là vận tinh (sao chủ vận), sơn tinh (sao chủ sơn) và hướng tinh (sao chủ hướng). Trong đó Vận tinh có tác dụng không đáng kể, thường dùng để phối hợp với hai sao kia làm tăng thêm sự tốt hay xấu. Nhưng sự ảnh hưởng qua lại giữa sao chủ sơn, hướng và địa hình xung quanh (Loan đầu) là rất quan trọng. Nó quyết định tới mọi vấn đề cát, hung, họa, phúc của 1 căn nhà.

Bốn trạng thái của cặp sao sơn hướng

Khi xét ảnh hưởng tác động giữa cặp sao sơn hướng, thì có thể xảy ra một trong bốn trường hợp như sau:

Để hiểu rõ trường hợp nào là sinh vượng hay suy tử, có thể đọc bài viết: Trạng thái cửu tinh sinh vượng suy tử

Tùy vào mỗi trạng thái, và quan sát hình thế Loan đầu, mà có thể nhận định tính chất cát hung. Và có biện pháp kích hoạt hay hóa giải phù hợp. Đó được coi là phép Thu sơn xuất sát.

Phép luận giải Thu sơn xuất sát

Trường hợp sơn tinh là sinh, vượng khí, hướng tinh là suy, tử khí

Xét trường hợp cung địa bàn có Sơn tinh là sinh, vượng khí, còn Hướng tinh là suy, tử khí. Đồng thời khu vực đó lại có núi hay nhà cao, cây cao… Tức là khí sinh, vượng của Sơn tinh đã đắc cách. Vì nó đã đóng tại chỗ có cao sơn, thực địa. Trường hợp này, khí sinh, vượng của sao chủ sơn đã làm chủ khu vực đó.

Còn Hướng tinh vừa là khí suy, tử, lại bị thất cách (vì gặp Sơn chứ không gặp Thủy). Nên hướng tinh mất hết hiệu lực. Do đó Hướng tinh hoàn toàn bị Sơn tinh chi phối.

Vì Sơn tinh đắc cách làm mất hết tác dụng xấu của Hướng tinh, nên trường hợp này được gọi là: Sơn chế ngự Thủy. Đây chính là Sơn tinh hóa sát (hay xuất sát). Tức là làm mất hết sát khí của Hướng tinh. Và thường được gọi tắt là “XUẤT SÁT”.

Tuy nhiên, trong trường hợp khu vực này không có núi hay nhà cao, mà lại có thủy của sông, hồ, ao, biển… thì đây tức là trường hợp Sơn tinh “Hạ thủy”. Còn Hướng tinh là “hung tinh đắc cách”, nên là trường hợp tổn đinh, phá tài.

Xét trường hợp căn nhà sơn Sửu hướng Mùi. Hướng Đông Bắc (cung Cấn) có sơn tinh là sao Bát bạch. Trong vận 8 sao này là vượng khí. Còn hướng tinh là sao Nhị hắc đang là thoái khí. Nếu ở hướng này mà có núi cao, hoặc nhà cao tầng thì rất tốt. Bằng ngược lại có hồ nước, đường xá… thì chủ phá tài.

Trường hợp sơn tinh là suy, tử khí, hướng tinh là sinh, vượng khí

Xét trường hợp cung địa bàn có Sơn tinh là suy, tử khí, còn Hướng tinh là sinh, vượng khí. Mà khu vực đó lại có biển cả, sông hồ, đường xá… Tức là khí sinh, vượng của Hướng tinh đã đắc cách. Vì nó đã đóng tại chỗ trũng sâu, thuộc Thủy. Trường hợp này, khí sinh, vượng của sao chủ hướng đã làm chủ khu vực đó.

Còn Sơn tinh vừa là khí suy, tử, lại bị thất cách (vì gặp Thủy chứ không gặp Sơn) nên mất hết hiệu lực. Do đó Sơn tinh hoàn toàn bị Hướng tinh chi phối.

Vì Hướng tinh đắc cách làm mất hết tác dụng xấu của Sơn tinh, nên trường hợp này được gọi là: Thủy chế ngự Sơn. Đây chính là Thủy thu sát của sơn. Tức là làm mất hết sát khí của Sơn tinh. Và thường được gọi tắt là “THU SƠN”.

Tuy nhiên, trong trường hợp khu vực này không có Thủy, mà lại có Sơn thì đây là Hướng tinh “Thượng thủy”. Còn Sơn tinh là “hung tinh đắc cách”. Nên là trường hợp tổn đinh, phá tài.

Lấy ví dụ trường hợp nhà sơn Sửu hướng Mùi. Ở hướng Tây Nam (cung Khôn) có sao chủ sơn là Ngũ hoàng đang là Tử khí. Sao chủ hướng là Bát bạch đang là vượng khí. Nên hướng này cần có Thủy, và tránh có Sơn.

Trường hợp sơn tinh và hướng tinh đều là sinh, vượng khí

Xét trường hợp trong một khu vực mà Sơn tinh hay Hướng tinh đều là sinh, vượng khí. Cách tốt nhất là cần có cả sông hồ (Thủy) lẫn núi hay nhà cao (Sơn). Với điều kiện là sông hồ ở gần kề, còn núi hay nhà cao ở ngoài xa. Nếu được như thế thì Sơn tinh và Hướng tinh đều đắc cách, nên đinh tài đều vượng.

Nếu khu vực này chỉ có núi mà không có sông, hồ thì hình dáng của núi phải đẹp và ở xa. Thì khi đó mới chủ vượng cả tài đinh. Còn nếu chỉ có núi hình dáng tầm thường và lại nằm gần nhà, hay chỉ có nhà cao thôi thì chỉ vượng đinh nhưng thoái tài.

Nếu khu vực này có sông nước đẹp, thủy lớn và phản quang thì dù không có núi cũng là cách cuộc vượng cả tài lẫn đinh. Nếu không có thủy mà chỉ có đường đi, sân rộng hay cửa nẻo ra vào thôi thì chỉ là cách cuộc vượng tài nhưng không vượng đinh.

Trường hợp sơn tinh và hướng tinh đều là suy, tử khí

Xét trường hợp trong một khu vực mà Sơn tinh hay Hướng tinh đều là suy, tử khí. Mà nếu khu vực đó có núi hay nhà cao, thì nhà đó sẽ bị tổn nhân đinh. Còn Hướng tinh vô hại.

Nếu khu vực đó có sông, hồ hay đường đi lại, thì nhà đó sẽ bị những tổn tài do hướng tinh đó mang tới. Trong trường hợp này Sơn tinh vô hại.

Nếu khu vực này bằng phẳng, yên tĩnh, thì cả Sơn tinh và Hướng tinh đều được hóa giải và không còn gây ảnh hưởng.