Tam ban quái là một cách cục đại cát trong phi tinh Huyền Không. Nếu đạt được có thể hóa giải các thế phạm như Thượng sơn hạ thủy hay Phản phục ngâm.

Tam ban quái là gì

Đây là cách cục đại cát trong phong thủy Huyền Không phi tinh. Nó xảy ra khi các vận tinh, sơn tinh, hướng tinh là 3 số liên tục. Ví dụ: 123, 234, hoặc 147, 258, 369,…

Cũng giống với cách cục Âm dương hợp thập (hay Phu phụ hợp thập), cách cục này giúp bổ cứu các trường hợp trạch vận suy thoái. Đặc biệt khi gặp các hạn như Thượng sơn hạ thủy hay Phản phục ngâm.

Phân loại Tam ban quái

Gồm hai loại như sau:

Liên châu tam ban quái

Đây là trường hợp 3 số đại diện cho sơn tinh, hướng tinh và vận tinh của từng cung trong vận bàn là ba số liền nhau. Có tất cả 9 trường hợp: 123, 234, 345, 456, 567, 678, 789, 891, 912.

Như trường hợp nhà sơn Tuất hướng Thìn nhập trạch vận 8 dưới đây. Thế nhà này vốn bị phạm Thượng sơn hạ thủy, là cách cục xấu. Tuy nhiên để ý ở cả 8 cung đều đạt Liên châu tam ban quái. Cung Khảm là 345, cung Cấn là 123, cung Chấn là 567… Nên trường hợp này mức độ nguy hại của Thượng sơn hạ thủy sẽ được giảm đi, không còn nguy hại nữa.

Phụ mẫu tam ban quái

Đây là trường hợp mà ba số đại diện cho sơn tinh, hướng tinh và vận tinh là một trong ba nhóm số 147, 258 và 369.

Tưởng Đại Hồng từng nói: biết được về thế nhà này tức là đã nắm được đường đi của chân thần. Qua đó có thể thấy được tầm quan trọng của thế nhà này.

Như trong trường hợp nhà sơn Cấn hướng Khôn nhập trạch vận 5 dưới đây. Nhà này vốn dĩ đã đạt Cung đối hợp thập. Nhưng để ý từng cung sẽ thấy các sao sơn tinh, hướng tinh, vận tinh luôn tạo thành các bộ số: 147, 257, 369. Như vậy thế nhà này tốt càng thêm tốt.