Luận giải Huyền Không: Tam ban quái

Tam ban quái là một cách cục đại cát trong phi tinh Huyền Không. Nếu đạt được có thể hóa giải các thế phạm như Thượng sơn hạ thủy hay Phản phục ngâm. Tam ban quái là gì Đây là cách cục đại cát trong phong thủy Huyền Không phi tinh. Nó xảy ra khi […]