Âm dương hợp thập là thế nhà rất tốt trong phong thủy. Các cung trong thế nhà này sẽ đạt thông khí tốt.

Âm dương hợp thập là gì

Đây là trường hợp phi tinh bàn có các cung mà hai sao trong đó có tổng bằng 10. Lúc này tất cả các cung đều được thông khí. Mạch khí được lưu chuyển đến từng không gian trong nhà. Khi đã rơi vào thế nhà này, có thể hóa giải được nhiều điều phạm khác. Nó còn có tên gọi khác là Phu phụ hợp thập hay Phi tinh hợp thập.

Xét trường hợp nhà sơn Sửu hướng Mùi như hình dưới. Ta thấy ở tất cả các cung, sao chủ vận và sao chủ sơn đều có tổng cộng lại bằng 10:

Ta biết rằng thế nhà Vượng sơn vượng hướng là thế nhà tốt nhất theo Huyền không học. Tuy nhiên trong 2 vận là vận 1 và vận 9, không hề xuất hiện thế nhà này. Khi đó, có thể coi như Âm dương hợp thập là sự thay thế xứng đáng, tương đương với Vượng sơn vượng hướng.

Xem chi tiết về thế nhà Vượng sơn vượng hướng trong bài viết về Tọa không triều mãn.

Hai trường hợp Âm dương hợp thập

Trường hợp 1: Toàn cục hợp thập

Đây là trường hợp tất cả các cung đều có các cặp sao có tổng bằng 10. Ở đây ta thấy lại chia ra 3 trường hợp nhỏ:

Lấy ví dụ như nhà sơn Sửu hướng Mùi. Có thể thấy ở tất cả các cung, vận tinh và sơn tinh đều có tổng là 10.

Trường hợp 2: Cung đối hợp thập

Trường hợp này xét hai cung đối nhau sẽ có các cặp sao cộng lại với nhau được tổng là 10.

Xét nhà sơn Cấn hướng Khôn như hình dưới. Có thể thấy các cung đối nhau luôn tạo thành 3 cặp sao có tổng là 10. Như cung Khảm và cung Ly: