Lập tinh bàn niên vận, hay phi tinh niên vận là phép phi tinh theo từng năm. Đây là loại hình phi tinh phổ biến thứ hai sau phi tinh tiểu vận. Các hình thức phi tinh theo Nguyệt, Nhật và Thời vận ít dùng hơn, thường ứng dụng để đoán việc là chính.

Chu trình tính thời gian

Trước hết phải nói qua về chu trình tính thời gian của người xưa. Theo thứ tự từ lớn đến bé có:

Phi tinh niên vận là gì

Trong phép phi tinh theo tiểu vận, khoảng thời gian của tinh bàn được xác định trong 1 tiểu vận cụ thể, từ tiểu vận 1 đến tiểu vận 9. Đây là “quãng đời” phổ biến của một căn nhà, cho nên phi tinh theo tiểu vận được coi là hình thức phi tinh phổ biến nhất.

Sau phi tinh tiểu vận là đến phi tinh niên vận, nguyệt vận, nhật vận và thời vận. Ở các loại hình phi tinh này, quãng thời gian tác dụng của phi tinh bàn là trong các đơn vị thời gian tương ứng: năm, tháng, ngày, giờ.

Phi tinh niên vận là việc lập đồ bàn phi tinh ứng với thời gian theo từng năm. Mục đích của việc này là để xác định tốt xấu hung cát của căn nhà trong từng giai đoạn 1 năm. Tất nhiên, căn nhà vẫn chịu các tác động chính từ đồ bàn tiểu vận, nhưng sau mỗi năm, sự tốt xấu đó sẽ thay đổi, tăng giảm phần nào, dựa trên quan sát tinh bàn niên vận.

Hình thức phi tinh nguyệt vận là lập tinh bàn theo từng tháng, thường chỉ sử dụng khi cần xem thời gian động thổ. Các hình thức phi tinh nhật vận hay thời vận hầu như không dùng.

Cách thức phi tinh niên vận

Cách phi tinh theo niên vận cơ bản giống với phi tinh tiểu vận, chỉ khác ở sao chủ vận. Nếu như tiểu vận thì chỉ cần lấy số tiểu vận đó thì niên vận sẽ phải dùng công thức tính.

Tìm sao chủ niên vận

Có 2 cách tìm sao chủ niên vận (sao nhập trung cung trong phi tinh bàn niên vận):

Cách tính 1:

Cách tính 2:

Phi tinh sao chủ niên vận trên toàn đồ bàn

Sau khi đã tìm ra sao chủ niên vận, ta tiến hành phi tinh các sao trên toàn đồ bàn. Chiều phi tinh mặc nhiên luôn là chiều thuận. Như vậy, ta tiến hành việc phi tinh tương tự như với trường hợp phi tinh tiểu vận theo chiều thuận.

Ví dụ trường hợp năm 2001, ta có sao chủ vận là 8. Thì tiến hành phi tinh toàn bộ đồ bàn như sau: