Cửu tinh tức là 9 ngôi sao. Khái niệm cửu tinh trong Huyền không để chỉ các sao từ Nhất bạch đến Cửu tử, được phân bố trên phi tinh bàn Huyền Không.

Huyền Không, Huyền Không học, hay Huyền Không Phi Tinh là các khái niệm để chỉ phái phong thủy Huyền Không, một trong các trường phái nghiên cứu về phong thủy.

Khái niệm cửu tinh

Cửu là chín (9). Tinh là sao. Cửu tinh là 9 ngôi sao trong Huyền Không học, bao gồm:

  1. Sao số 1: Nhất bạch, còn gọi là Tham lang, ngũ hành thuộc Thủy.
  2. Sao số 2: Nhị hắc, còn gọi là Cự môn, ngũ hành thuộc Thổ.
  3. Sao số 3: Tam bích, còn gọi là Lộc tồn, ngũ hành thuộc Mộc.
  4. Sao số 4: Tứ lục, còn gọi là Văn xương, ngũ hành thuộc Mộc.
  5. Sao số 5: Ngũ hoàng, còn gọi là Liêm trinh, ngũ hành thuộc Thổ.
  6. Sao số 6: Lục bạch, còn gọi là Vũ khúc, ngũ hành thuộc Kim.
  7. Sao số 7: Thất xích, còn gọi là Phá quân, ngũ hành thuộc Kim.
  8. Sao số 8: Bát bạch, còn gọi là Tả phù, ngũ hành thuộc Thổ.
  9. Sao số 9: Cửu tử, còn gọi là Hữu bật, ngũ hành thuộc Hỏa.

Các ngôi sao này phân bố trên một đồ hình hình vuông với kích thước 3×3 = 9 ô, theo một trật tự nhất định, gọi là phi tinh bàn. Số ở chính giữa gọi là sao chủ vận. Như trong hình dưới đây, sao chủ vận là sao Ngũ hoàng (sao số 5). Phi tinh bàn này gọi là phi tinh bàn vận 5, hay còn gọi là phi tinh bàn cơ bản. Nó cũng chính là đồ hình Lạc thư.

Huyền không vốn ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời gian và không gian. Khi thời gian thay đổi, các sao sẽ thay phiên nhau bay vào trung cung. Cứ sao nào vào trung cung sẽ gọi là sao chủ vận. Điều đó làm thay đổi tính chất cát hung của toàn đồ bàn.

Ý nghĩa của Cửu tinh

Sao số 1 – Nhất bạch thủy tinh

Hay còn gọi là sao Tham Lang: có những tính chất như sau

Sao số 2 – Nhị hắc thổ tinh

Hay còn gọi là sao Cự Môn, có những tính chất sau

Sao số 3 – Tam bích mộc tinh

Hay còn gọi là sao Lộc Tồn, có những tính chất sau

Sao số 4 – Tứ lục mộc tinh

Hay còn gọi là sao Văn Xương, có những tính chất sau

Sao số 5 – Ngũ hoàng thổ tinh

Hay còn gọi là sao Liên Trinh, có những tính chất sau

Sao số 6 – Lục bạch kim tinh

Hay còn gọi là sao Vũ Khúc, có những tính chất sau

Sao số 7 – Thất xích kim tinh

Hay còn gọi là sao Phá Quân, có những tính chất sau

Sao số 8 – Bát bạch thổ tinh

Hay còn gọi là sao Tả Phù, có những tính chất sau

Sao số 9 – Cửu tử hỏa tinh

Hay còn gọi là sao Hữu Bật, có những tính chất sau