Cửu tinh trong Huyền Không

Cửu tinh tức là 9 ngôi sao. Khái niệm cửu tinh trong Huyền không để chỉ các sao từ Nhất bạch đến Cửu tử, được phân bố trên phi tinh bàn Huyền Không. Huyền Không, Huyền Không học, hay Huyền Không Phi Tinh là các khái niệm để chỉ phái phong thủy Huyền Không, một […]