Thủy là nước. Nhưng nước không phải chỉ đơn giản là một dòng nước chảy đến. Mà cách thức nó chảy đến rất khác nhau. Đó là các thế thủy.

Người ta phân thành 7 thế thủy khác nhau, bao gồm:

Xung tâm thủy (trực thủy)

Xung tâm thủy chỉ dòng nước xông thẳng tới trước huyệt nhà. “Khúc hữu tình, trực vô tình”. Do đó khí dẫn theo hướng thẳng này (trực) là dòng khí không tốt. Nên có thể nói là thế thủy xấu.

Xa hiệp thủy (xiên thủy)

Thế thủy này gần giống với Xung tâm thủy, nhưng thay vì thẳng chính diện trước mặt thì nó đi xiên. Về cơ bản đây vẫn giống như Trực thủy, tức dòng khí bị đi thẳng tới. Đây cũng là thế thủy xấu.

Phản khiêu thủy (xung thủy)

Đây là thế thủy mô tả dòng nước có hình cánh cung ngược, hướng thẳng về huyệt đất. Đây cũng là thế thủy xấu.

Lưu nê thủy (thoái thủy)

Lưu nê thủy hay thoái thủy là chỉ dòng nước đã chảy đi. Tức dòng nước dẫn khí rời khỏi mạch đất. Thế thủy này không giữ được khí, nên cũng bị coi là thế thủy xấu.

Yêu đới thủy (hoàn thủy)

Ngược lại với Phản khiêu thủy, Yêu đới thủy hay Hoàn thủy là thế thủy mô tả dòng nước tạo thành hình cánh cung ôm ấp lấy cuộc đất. Đây chính là “Thủy bao”, “Thủy bọc”. Thế thủy này là thế thủy tốt.

Hoành trực thủy (hoành thủy)

Đây là thế thủy mô tả dòng nước chạy thẳng ngang qua mặt nhà. Thế này tốt hơn các thế Xung tâm thủy hay Phản khiêu thủy, nhưng không tốt bằng Yêu đới thủy. Nước chảy đến nhưng cũng có thể chảy đi.

Cửu khúc thủy (khúc thủy)

Đây là thế thủy tốt nhất. Nó mô tả dòng nước chảy uốn lượn xung quanh nhà. “Khúc hữu tình”, dòng nước uốn khúc này giúp sinh khí luân chuyển tốt nhất, loại bỏ tà khí.