Luận giải Huyền Không: Phản phục ngâm

Phản phục ngâm là thế nhà đại hung trong phong thủy Huyền không phi tinh. Nó bao gồm hai thế nhà Phản ngâm và Phục ngâm. Trong đó Phản ngâm nguy hại hơn. Phục ngâm là gì Khi sơn tinh, hướng tinh trong phi tinh bàn là Ngũ hoàng nhập trung cung. Sau đó bay […]