Giải thích vấn đề tính năm sinh theo lịch tiết khí

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể bạn sẽ gặp câu dạng như “Tháng sinh (âm lịch) là tháng 5, nhưng thực tế ngày 28 tháng 5 đã qua tiết Tiểu thử, là tiết thuộc tháng 6, nên phải coi tháng sinh là tháng 6”. Điều này nghĩa là thế nào? 24 […]