Thước Lỗ Ban

Tra thước Lỗ Ban 7 loại chính

Tra thước Lỗ Ban tìm số đẹp áp dụng 11 loại thước khác nhau, cho các kết quả chính xác theo khoảng cung.

Các loại thước bao gồm:

  • Lỗ Ban loại 38.8cm
  • Lỗ Ban loại 39cm
  • Lỗ Ban loại 39.2cm
  • Lỗ Ban loại 41.5cm
  • Lỗ Ban loại 42.2cm
  • Lỗ Ban loại 42.9cm
  • Lỗ Ban loại 51cm
  • Lỗ Ban loại 52cm
  • Lỗ Ban loại 52.2cm

 

 

Tra thước Lỗ Ban số đẹp