Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép (quẻ trùng quái). 64 quẻ này được tạo thành bởi 8 quẻ đơn quái (bát quái) gọi là ngoại quái. Kết hợp với 8 quẻ đơn quái (bát quái) gọi là nội quái.

Mỗi quẻ trong Lục thập tứ quái lại bao gồm 6 hào, từ hào sơ, hào nhị, hào tam, hào tứ, hào ngũ, hào thượng. Hào có hai loại là hào dương và hào âm.

Danh sách các quẻ trong lục thập tứ quái