Văn khấn lễ Phật

Văn khấn lễ Phật Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày… tháng… năm……. Tín chủ con là ……… Ngụ tại…… Cùng toàn thể gia đình thành tâm […]

Văn khấn Thần linh vào ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ)

Văn khấn Thần linh vào ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. […]

Văn khấn Thần linh vào ngày Tiên Thường

Văn khấn Thần linh vào ngày Tiên Thường Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính […]

Văn khấn lễ Chung Thất (49 ngày) và Tốt Khốc (100 ngày)

Văn khấn lễ Chung Thất (49 ngày) và Tốt Khốc (100 ngày) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Hôm nay là ngày..tháng..năm…, âm lịch tức ngày…tháng..năm……dương lịch. Tại (địa […]

Văn khấn lễ Tế Ngu (lễ 3 ngày sau khi mất hoặc chôn cất xong)

Văn khấn lễ Tế Ngu (lễ 3 ngày sau khi mất hoặc chôn cất xong) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng […]