Thước Áp Bạch

Thước Áp Bạch là loại thước nâng cao hơn so với thước Lỗ Ban. Nếu như thước Lỗ Ban khi dùng ai cũng giống ai, thì thước Áp Bạch phụ thuộc vào kích thước nhân trắc của mỗi người, và tọa hướng của nhà. Do đó tính chính xác của thước Áp Bạch sẽ cao […]