Luận giải Huyền Không: Thành môn

Thành môn quyết là lý luận rất quan trọng trong Huyền không học. Khi lập sơn hướng không thể đạt Vượng sơn vượng hướng, nhưng nếu lấy được vượng khí của Thành môn thì cũng đạt hiệu quả tương tự. Thành môn là gì Đây là phương pháp bổ trợ khi bàn cục không đạt […]