Chữ Số nét Hành (0=Kim, 1=Thủy, 2=Mộc, 3=Hỏa, 4=Thổ)
Ác 12 4
Ai 11 2
Ái 13 4
Ái 16 2
Ái 24 3
Ái 25 4
Ẩm 13 4
Am 11 4
Ám 13 4
Ấm 17 4
Ấm 18 4
Âm 16 4
Âm 9 4
Ân 10 4
Ẩn 21 4
Án 10 4
Ấn 5 4
An 6 4
An 15 4
Ánh 9 4
Anh 8 4
Anh 11 4
Anh 12 4
Anh 28 4
Áo 13 4
Áo 19 4
Áp 16 4
Ấp 13 3
Ấp 7 4
Ất 1 4
Ẩu 13 4
Ẩu 14 4
Ẩu 15 4
Ấu 5 4
Âu 18 4
Âu 15 4
Ba 9 1
Ba 8 1
Ba 4 1
Ban 11 1
Ban 12 1
Bao 5 1
Bi 13 3
Bi 20 1
Binh 7 1
Biên 15 1
Biên 22 1
Biến 23 1
Biết 25 1
Biều 16 1
Biểu 9 1
Biểu 10 1
Biện 5 1
Biện 16 1
Biện 20 1
Biện 21 1
Biện 4 2
Biệt 7 1
11 1
13 1
Bàn 11 1
Bàn 14 1
Bàn 15 1
Bàn 10 1
Bàng 19 1
Bành 12 1
Bào 11 1
Bào 9 1
Bào 10 1
21 1
7 1
9 1
16 1
Bác 12 1
Bác 14 1
Bách 10 1
Bách 6 1
Bái 15 1
Bái 9 1
Bái 10 1
Bán 11 1
Bán 5 1
Báo 12 1
Báo 10 1
Bát 13 1
Bát 8 1
Bân 11 1
Bão 9 1
13 1
Bình 5 1
Bình 8 1
Bình 12 1
Bình 12 1
12 1
10 1
Bích 14 1
Bích 16 1
Bích 19 1
Bính 5 1
Bính 9 1
Bính 4 3
Bôi 8 1
Bôi 9 1
Bùi 14 1
Bút 12 1
Băng 6 1
Bưu 11 1
Bưu 15 4
Bưởi 9 4
Bạc 16 1
Bạc 19 1
Bạch 5 1
Bạch 8 1
Bại 11 1
Bại 13 1
Bạn 14 1
Bạn 7 1
Bạn 10 1
Bạo 15 1
Bản 5 1
Bản 8 1
Bảo 19 1
Bảo 9 1
Bảo 12 1
Bảo 18 1
Bảo 14 1
Bật 12 1
Bắc 5 1
Bằng 8 1
Bằng 12 1
Bằng 19 1
Bế 11 1
Bỉ 18 1
Bỉ 8 1
Bỉnh 17 1
Bỉnh 9 1
Bị 12 1
Bị 22 1
Bốc 2 1
Bối 11 1
Bối 15 1
Bối 7 1
Bồ 13 1
Bồ 14 1
Bồ 16 1
Bồi 11 1
Bồn 9 1
Bồng 17 1
Bổ 11 1
Bổ 13 1
Bổn 5 1
Bổng 12 1
Bổng 10 1
Bộ 15 1
Bộ 7 1
Bộc 14 1
Bộc 19 1
Bội 11 1
Bội 16 1
Bội 8 1
Bội 9 1
Bội 10 1
Bột 15 3
Bột 9 1
Bức 12 1
Bức 15 1
Bửu 8 1
Ca 14 2
Ca 17 0
Ca 10 2
Cam 11 3
Cam 5 2
Cam 9 2
Can 3 2
Can 7 2
Can 8 3
Can 9 2
Canh 13 2
Canh 20 3
Canh 8 2
Canh 9 2
Canh 10 2
Cao 10 2
Cao 14 2
Chi 6 1
Chi 8 3
Chi 8 4
Chi 3 3
Chinh 8 3
Chiêm 13 3
Chiêm 5 0
Chiêm 18 3
Chiên 17 3
Chiêu 9 0
Chiêu 9 3
Chiếm 5 0
Chiến 16 0
Chiết 15 3
Chiết 9 3
Chiếu 12 3
Chiếu 13 3
Chiểu 9 3
Chu 8 3
Chu 6 3
Chung 17 3
Chung 11 3
Chung 20 3
Chuyên 11 3
Chuyển 18 0
Chuẩn 10 3
Chuẩn 14 3
Châm 10 3
Châm 15 1
Châm 17 3
Châm 13 3
Chân 9 3
Chân 13 3
Châu 10 3
Châu 6 3
Châu 9 3
Chí 7 3
Chí 14 3
Chích 7 3
Chính 5 3
Chính 9 3
Chính 13 3
Chùy 16 3
Chùy 18 3
Chú 12 3
Chú 9 3
Chúc 17 3
Chúc 26 0
Chúc 26 0
Chúng 12 3
Chư 16 3
Chưng 10 3
Chưng 16 3
Chương 14 3
Chương 15 3
Chương 11 3
Chước 10 3
Chước 3 4
Chưởng 12 0
Chấn 15 3
Chấn 11 3
Chấp 11 0
Chất 15 0
Chất 10 3
Chẩn 12 3
Chẩn 14 3
Chắt 18 0
Chế 14 3
Chỉ 6 3
Chỉ 4 3
Chỉ 12 3
Chỉ 5 3
Chỉ 9 3
Chỉ 10 3
Chỉnh 16 3
Chủ 5 0
Chủng 14 0
Chức 18 3
Chứng 12 3
Chứng 19 3
Chử 12 2
Cung 23 2
Cung 3 2
Cuộc 7 3
11 3
Càn 11 2
14 1
14 2
9 4
Các 14 2
Các 15 1
Các 18 2
Các 6 2
Cách 9 3
Cán 13 2
Cánh 11 3
Cánh 7 2
Cáo 14 2
Cáo 7 2
Cáp 12 1
Cáp 14 1
Cáp 19 3
Cát 6 2
Câm 10 3
Cân 12 3
Cân 3 3
Cân 8 3
Cân 10 1
Cân 4 3
Câu 14 2
Câu 9 2
Câu 10 3
11 0
11 2
12 0
12 2
13 0
14 2
7 2
8 2
Côn 12 2
Côn 13 2
Công 4 2
Công 3 2
Công 5 2
Công 7 2
18 0
24 3
24 3
Cùng 15 0
5 2
Cúc 11 3
Cúc 17 3
Cúng 8 2
Căn 10 2
11 2
12 3
16 3
17 3
6 3
8 2
9 3
8 3
Cưu 13 0
Cương 10 2
Cương 8 2
Cương 14 1
Cương 7 2
Cước 13 3
Cường 11 0
Cường 20 0
Cạnh 14 3
Cải 7 2
Cảm 13 2
Cảng 13 2
Cảnh 10 1
Cảnh 14 3
Cảnh 15 3
Cảnh 19 3
Cảnh 19 3
Cảnh 12 3
Cảo 15 2
Cảo 16 2
Cấm 13 3
Cấn 6 2
Cấp 10 3
Cấp 12 2
Cấp 8 0
Cấp 9 3
Cấu 12 3
Cấu 14 2
Cầm 12 0
Cầm 17 0
Cần 10 3
Cần 13 0
Cầu 11 3
Cầu 6 0
Cẩm 16 3
Cẩn 13 3
Cẩn 18 3
Cẩu 9 2
Cận 15 3
Cập 10 1
Cập 4 3
Cắng 6 2
Cố 21 2
Cố 8 2
Cố 9 2
Cốc 15 2
Cốc 7 2
Cối 17 2
Cống 10 2
Cốt 10 2
Cổ 5 2
Cổ 13 2
Cổ 10 2
Cộng 6 2
Cụ 8 3
Củ 9 2
Củng 15 2
Cứ 16 3
Cứ 10 3
Cứu 11 3
Cừ 13 3
Cừu 5 2
Cừu 7 3
Cừu 4 3
Cử 17 3
Cử 21 3
Cửu 3 3
Cửu 8 3
Cửu 9 3
Cữu 6 3
Cự 4 3
Cực 13 3
Cựu 13 3
Cựu 18 3
Da 13 4
Da 9 4
Đa 6 3
Đam 10 3
Đan 4 3
Đan 17 3
Đang 18 3
Danh 6 1
Dao 14 4
Dao 15 2
Dao 15 4
Đao 2 3
Di 9 3
Di 11 4
Di 13 3
Di 15 4
Di 17 1
Đinh 2 3
Đinh 7 3
Đinh 10 3
Dinh 16 4
Diêm 16 4
Diêm 19 3
Diên 13 4
Diên 7 4
Diên 9 4
Điêu 11 3
Điêu 8 3
Diêu 14 4
Diêu 17 4
Diêu 9 4
Điếm 8 3
Điếu 4 3
Điềm 10 3
Điền 13 3
Điền 5 3
Điền 7 3
Điều 11 3
Điều 14 3
Điều 15 3
Điểm 17 3
Điển 8 3
Điểu 9 4
Điểu 11 3
Điểu 17 3
Diễm 24 4
Diễm 28 4
Diễn 15 4
Diễn 9 4
Diệm 11 0
Diện 9 1
Điện 13 3
Điện 10 3
Điện 12 1
Điện 12 3
Điện 17 3
Điện 22 3
Điệp 15 3
Điệp 22 3
Diệp 12 4
Diệp 5 1
Diệp 14 1
Điệt 16 4
Diệu 7 1
Diệu 18 1
Diệu 18 4
Diệu 20 4
Điệu 11 0
Đoan 14 3
Doanh 9 4
Doanh 16 4
Doanh 20 4
Dong 11 4
Dong 13 4
Đoài 7 3
Đoàn 9 3
Đoàn 14 3
Đoán 17 3
Đoán 9 3
Doãn 4 4
Doãn 4 4
Đoạn 18 3
Đoản 12 3
Du 9 0
Du 7 0
Du 7 4
Du 9 4
Du 12 4
Du 13 0
Du 12 4
Du 14 0
Du 15 4
Du 16 4
Du 12 0
Du 8 0
Du 14 0
Dung 13 0
Dung 10 0
Dung 13 0
Dung 14 4
Duy 14 4
Duy 11 4
Duyên 13 0
Duyên 15 4
Duyệt 10 4
Duyệt 11 4
Duyệt 15 4
Duẩn 12 0
Duật 12 4
Duệ 14 2
Duệ 15 3
Duệ 10 3
Duệ 12 2
Duệ 16 3
Duệ 6 4
Đài 17 3
Đài 11 3
Đàm 15 3
Đàm 15 3
Đàm 16 4
Đàn 16 3
Đàn 17 0
Đào 10 1
Đào 10 3
Đào 17 1
Đái 18 3
Đán 5 3
Đáo 8 2
Đáp 12 3
Dân 5 1
7 4
11 4
3 4
Đãi 24 3
Đãi 9 3
Đãng 8 3
Đê 12 3
Đê 7 3
Đình 7 3
Đình 9 3
Đình 9 3
Đình 11 3
Đình 12 3
Đình 12 4
Đình 14 3
Đình 14 3
Đích 14 3
Đích 8 3
Đính 9 3
Đóa 6 3
Đô 13 3
Đôn 12 3
Đôn 16 3
Đông 5 3
Đông 8 3
Đăng 12 3
Đăng 6 3
Đăng 16 3
Đăng 20 3
5 4
Đĩnh 16 3
Dĩnh 15 4
13 4
Dũng 9 4
Dũng 10 4
Đơn 12 3
Đơn 4 3
15 4
4 4
17 4
7 4
Đương 13 3
Dương 11 4
Dương 9 4
Dương 13 4
Dương 6 4
Dương 10 4
Dương 13 4
Đường 10 3
Đường 12 3
Đường 13 3
Đường 16 3
Đường 17 3
Dưỡng 15 4
Dược 21 4
Dạ 8 4
Đạc 21 4
Đại 3 3
Đại 5 3
Đại 8 3
Đại 11 3
Đại 17 3
Đạm 12 3
Đạn 13 3
Đạn 15 3
Dạng 10 4
Dạng 15 4
Đạo 17 3
Đạo 12 3
Đạo 15 3
Đạt 12 3
Đả 6 3
Đảm 17 3
Đảm 19 3
Đảng 20 3
Đảng 10 3
Đảo 19 3
Đảo 10 3
Dảo 9 3
Đấu 24 3
Dần 11 4
Đẩu 4 3
Dẫn 4 4
Dận 9 2
Dật 14 4
Dật 15 4
Dật 7 4
Dậu 7 4
Đậu 22 3
Đậu 7 3
Đậu 20 3
Đắc 11 3
Đằng 20 3
Đằng 21 3
Đẳng 12 3
Đẳng 16 3
Đặc 10 3
Đặng 14 0
Đế 15 3
Đế 16 3
Đế 9 3
Đề 15 3
Đề 16 3
Đề 18 3
Để 11 3
Để 12 3
Để 8 3
Để 9 3
Đệ 11 3
Đệ 17 3
Đệ 7 3
Đỉnh 11 3
Đỉnh 13 3
Đỉnh 14 3
Đỉnh 16 4
Địa 6 3
Địch 7 3
Địch 11 0
Địch 11 3
Địch 12 3
Địch 13 3
Địch 15 3
Dịch 17 3
Dịch 19 4
Dịch 20 4
Dịch 23 4
Dịch 7 4
Dịch 8 4
Dịch 9 4
Định 8 3
Đốc 13 3
Đốc 16 3
Đối 14 3
Đốn 13 3
Đống 12 3
Đồ 11 3
Đồ 14 3
Đồ 10 3
Đồn 4 3
Đồn 11 3
Đồng 7 3
Đồng 6 3
Đồng 16 3
Đồng 17 3
Đổng 15 3
Đỗ 7 3
Đỗ 7 3
Độ 9 3
Độ 13 3
Độc 15 3
Độc 17 3
Độc 22 3
Đội 17 3
Động 10 3
Động 11 3
Đột 9 3
Đới 17 3
Dụ 14 4
Dụ 12 4
Dụ 16 4
Dụ 13 4
Dục 10 4
Dục 11 4
Dụng 5 4
Đức 15 3
Dữ 14 0
Dữu 9 4
Dự 15 4
Dự 13 4
Dự 21 2
Dự 7 0
Dực 17 4
Dực 11 4
Dực 18 4
Dựng 7 0
17 4
Gia 10 3
Gia 5 3
Gia 14 3
Gia 9 3
Gia 15 3
Giai 11 3
Giai 8 3
Giai 9 3
Giam 15 1
Gian 12 3
Giang 6 0
Giang 6 3
Giao 6 3
Giao 8 3
Giao 17 2
Giao 13 3
Giá 13 3
Giá 15 3
Giá 17 3
Giá 9 3
Giác 20 3
Giác 25 1
Giác 7 3
Giám 14 3
Giám 18 3
Giám 22 3
Gián 16 3
Giáng 12 3
Giáo 11 3
Giáp 5 2
Giả 8 3
Giải 13 3
Giải 19 0
Giản 18 3
Giảng 17 3
Giảo 11 3
Giảo 12 3
Giảo 10 3
Giới 10 3
Giới 11 3
Giới 14 3
Giới 6 3
Giới 3 2
Giới 7 2
Giới 9 3
Giới 4 3
Hanh 7 1
Hao 10 1
Hi 12 0
Hi 16 0
Hi 16 3
Hi 17 0
Hinh 20 0
Hiên 10 0
Hiến 16 0
Hiến 20 0
Hiếp 12 0
Hiếu 7 0
Hiền 15 0
Hiền 27 3
Hiểm 16 0
Hiển 23 0
Hiểu 16 0
Hiện 12 0
Hiệp 9 0
Hiệp 8 0
Hiệt 21 0
Hiệu 13 1
Hiệu 8 0
Hiệu 10 1
Hoa 7 3
Hoa 10 1
Hoa 14 1
Hoan 21 1
Hoang 12 1
Hoài 20 1
Hoàn 17 1
Hoàn 10 1
Hoàn 10 4
Hoàn 20 1
Hoàn 20 3
Hoàn 7 4
Hoàn 3 4
Hoàng 9 1
Hoàng 11 1
Hoàng 13 1
Hoàng 15 1
Hoàng 15 3
Hoàng 12 1
Hoành 16 1
Hoành 10 1
Hoán 13 1
Hoát 17 1
Hoãn 15 4
Hoè 14 2
Hoạch 18 1
Hoạch 19 1
Hoạt 10 1
Hoảng 10 1
Hoằng 5 1
Hoằng 7 1
Hoặc 8 1
Hung 12 0
Hung 6 0
Huy 13 1
Huy 15 1
Huy 17 1
Huynh 5 0
Huyên 13 0
Huyên 14 0
Huyên 15 0
Huyến 12 0
Huyết 6 1
Huyền 5 1
Huyền 8 1
Huyền 11 2
Huyền 11 1
Huyền 20 0
Huyền 11 0
Huyễn 9 1
Huyễn 4 1
Huyệt 5 1
Huân 16 0
Huân 13 0
Huân 17 0
Huân 20 0
Huấn 10 0
Huề 11 4
Huệ 12 1
Huệ 15 1
Huống 7 0
Huống 9 2
Huỳnh 11 1
Huỳnh 16 4
Hy 7 0
Hy 7 0
Hy 16 0
Hy 11 0
Hy 14 0
Hy 15 0
Hy 20 0
7 1
8 1
13 1
15 0
17 0
Hàm 12 1
Hàm 16 0
Hàm 8 1
Hàm 9 0
Hàn 16 1
Hàn 17 1
Hàn 16 1
Hàn 12 1
Hàn 20 1
Hàng 10 1
Hàng 8 1
Hành 6 1
Hào 14 2
Hào 11 1
Hào 14 1
Hào 17 2
Hào 18 1
Hác 17 1
Hách 14 1
Hám 17 2
Hám 20 2
Hán 15 1
Hâm 24 1
Hân 8 0
Hãn 11 1
Hãn 7 1
Hãn 9 1
Hãnh 10 0
Hình 6 0
Hình 9 0
Hòa 8 1
Hòa 10 1
Hòa 5 1
Hóa 11 1
Hóa 4 1
Hôn 11 1
Hôn 8 1
Hùng 12 0
Hùng 14 0
Húc 11 0
Húc 6 0
Húy 16 4
Hưng 16 0
Hưng 6 0
Hưu 6 0
Hương 9 0
Hương 11 1
Hướng 6 0
Hướng 17 0
Hưởng 20 0
Hưởng 19 1
Hưởng 8 0
Hạ 10 0
Hạ 12 1
Hạ 13 0
Hạ 12 1
Hạ 3 0
Hạc 18 1
Hạc 21 1
Hạm 18 3
Hạm 20 3
Hạm 21 3
Hạn 12 0
Hạn 14 0
Hạn 7 1
Hạng 9 1
Hạnh 8 0
Hạnh 7 0
Hạo 10 2
Hạo 12 2
Hạo 11 1
Hạo 11 2
Hạo 15 2
Hạp 10 0
Hải 10 1
Hảo 6 1
Hấp 12 4
Hầu 9 1
Hầu 10 1
Hậu 6 1
Hậu 9 1
Hằng 9 1
Hệ 14 3
Hệ 19 0
Hệ 9 1
Hịch 17 3
Họa 12 1
Học 8 0
Học 16 0
Hỏa 4 1
Hối 11 1
Hối 14 1
Hống 9 1
Hốt 8 1
Hồ 8 1
Hồ 9 2
Hồ 12 1
Hồ 12 4
Hồ 15 3
Hồi 6 1
Hồi 9 2
Hồn 13 1
Hồn 14 1
Hồng 17 1
Hồng 9 1
Hồng 9 1
Hồng 12 2
Hồng 10 1
Hổ 13 1
Hổ 8 1
Hỗ 4 1
Hỗn 12 2
Hộ 21 1
Hộ 4 1
Hộc 11 3
Hội 13 1
Hội 19 1
Hợi 6 1
Hợp 6 1
Hứa 11 0
Hữu 4 4
Hữu 6 4
Hữu 7 4
Hữu 5 4
Hựu 10 4
Hựu 2 4
Hựu 8 4
Hỷ 12 0
Hỷ 15 0
Ích 10 4
Kha 10 4
Kha 9 2
Khai 12 2
Kham 12 2
Khang 11 2
Khang 17 2
Khanh 11 0
Khanh 7 2
Khao 14 2
Khi 11 0
Khi 12 0
Khi 12 3
Khinh 14 0
Khiêm 17 3
Khiêu 13 3
Khiêu 16 0
Khiếm 4 3
Khiết 12 3
Khiết 16 3
Khiết 15 3
Khiết 9 2
Khiếu 15 0
Khoa 9 3
Khoa 6 3
Khoa 9 3
Khoan 15 2
Khoái 8 2
Khoáng 19 2
Khoáng 23 2
Khoát 17 2
Khoát 18 1
Khoản 12 2
Khoảnh 11 0
Khu 13 1
Khu 21 0
Khung 8 2
Khuy 16 2
Khuynh 13 0
Khuyếch 14 3
Khuyến 19 0
Khuyết 10 3
Khuyển 4 0
Khuê 6 1
Khuê 9 3
Khuôn 12 2
Khuôn 6 2
Khuất 8 4
Khách 9 2
Khách 10 3
Khái 15 2
Khám 11 2
Khán 9 2
Kháng 4 2
Kháng 6 2
Khánh 15 0
Khánh 17 2
Khâm 12 0
Khâm 19 3
Khâm 10 0
Khê 14 0
Khê 17 0
Khí 16 0
Khí 4 0
Khí 10 2
Khích 17 3
Khô 9 2
Khôi 13 1
Khôi 6 1
Khôi 9 1
Khôi 11 3
Khôi 13 1
Khôn 8 4
Không 8 2
Không 10 2
Khúc 19 3
Khúc 6 0
Khưu 7 0
Khương 9 0
Khả 5 1
Khải 12 2
Khải 10 0
Khải 18 0
Khản 8 2
Khảng 15 2
Khất 3 0
Khẩn 17 2
Khẩu 3 2
Khắc 7 2
Khắc 8 2
Khắc 9 2
Khẳng 10 3
Khế 14 2
Khố 12 2
Khố 10 2
Khốn 9 2
Khổng 4 2
Khởi 10 2
Kim 8 3
Kim 4 3
Kinh 13 3
Kinh 8 3
Kiêm 10 2
Kiên 11 3
Kiên 8 3
Kiên 11 3
Kiên 12 1
Kiếm 15 3
Kiếm 16 3
Kiến 7 3
Kiến 8 3
Kiếp 7 3
Kiết 6 3
Kiết 8 3
Kiền 10 0
Kiều 16 0
Kiều 15 3
Kiều 12 3
Kiều 14 0
Kiểm 17 3
Kiểm 18 3
Kiệm 15 3
Kiện 10 3
Kiện 17 3
Kiệt 12 3
Kiệt 14 3
Ky 14 3
Ky 20 3
15 3
18 3
21 3
10 2
Kình 17 0
Kình 19 3
27 3
Kích 17 3
Kính 12 2
Kính 10 3
Kính 13 3
10 3
11 0
4 4
11 3
16 3
Kế 20 3
Kế 9 3
Kịch 15 3
Kỳ 12 3
Kỳ 7 3
Kỳ 8 3
Kỳ 8 3
Kỳ 12 0
Kỳ 13 2
Kỳ 14 0
Kỳ 15 3
Kỳ 15 2
Kỳ 19 0
Kỵ 18 0
Kỷ 2 3
Kỷ 3 3
Kỷ 8 2
Kỹ 7 3
Kỹ 7 4
La 19 3
La 26 3
La 27 3
Lai 8 3
Lai 11 3
Lai 14 3
Lam 18 3
Lam 20 3
Lan 20 3
Lang 12 3
Lang 11 3
Lang 13 3
Lang 15 3
Lao 12 3
Li 24 3
Linh 24 3
Linh 7 3
Linh 8 3
Linh 9 3
Linh 11 3
Linh 13 3
Linh 20 3
Linh 7 3
Liêm 13 3
Liêm 18 3
Liêm 19 3
Liên 10 3
Liên 10 3
Liên 15 3
Liên 17 3
Liên 18 3
Liêu 14 3
Liêu 15 3
Liêu 19 3
Liễm 17 3
Liễn 15 2
Liễu 9 3
Liễu 2 3
Liễu 17 0
Liệp 18 3
Liệp 19 3
Liệt 10 3
Liệt 6 3
Liệt 8 3
Liệu 16 3
Liệu 17 3
Liệu 10 3
Loa 17 3
Loan 30 3
Loan 26 4
Loan 27 3
Long 16 3
Long 11 3
Long 21 3
Loát 8 0
Loại 19 3
Lung 22 3
Luyến 23 3
Luyện 15 3
Luyện 13 3
Luyện 17 3
Luân 10 3
Luân 14 1
Luân 15 3
Luận 15 3
Luật 9 3
Ly 14 3
Ly 10 3
Ly 29 3
Ly 30 3
Lâm 8 3
Lâm 12 3
Lâm 16 3
Lâm 17 3
Lân 19 3
Lân 23 3
Lân 16 3
Lâu 15 3
7 3
9 3
10 3
Lãm 22 3
Lãng 10 3
Lãng 10 3
Lãng 11 3
Lãnh 7 3
Lãnh 9 3
Lão 6 3
15 3
11 3
7 3
19 1
22 3
16 3
Lôi 13 3
Lôi 17 3
Lôi 19 3
Lôi 21 3
Lõa 14 2
11 3
7 3
12 3
15 3
18 3
Lăng 10 0
Lăng 14 3
Lăng 19 3
Lăng 13 3
Lĩnh 14 3
Lĩnh 17 3
19 3
26 3
16 3
19 1
Lưu 15 1
Lưu 10 3
Lưu 12 3
Lưu 15 3
Lương 11 3
Lương 7 3
Lương 12 3
Lương 15 3
Lương 18 3
Lương 13 3
Lưỡng 8 3
Lược 11 3
Lượng 15 3
Lượng 12 3
Lượng 9 3
Lạc 15 3
Lạc 9 3
Lạc 12 3
Lạc 16 3
Lại 6 3
Lại 16 3
Lạp 11 3
Lạp 21 3
Lận 22 3
Lập 5 3
Lễ 17 3
Lễ 18 3
Lệ 19 4
Lệ 8 3
Lệ 10 3
Lệ 16 3
Lệ 21 3
Lệ 6 4
Lệnh 5 3
Lịch 16 3
Lịch 19 3
Lịch 20 3
Lịch 24 3
Lỗi 15 3
Lỗi 17 3
Lộ 13 3
Lộ 20 3
Lộ 24 3
Lộc 13 3
Lộc 11 3
Lộc 19 3
Lộng 7 3
Lợi 7 3
Lợi 10 3
Lục 11 3
Lục 4 3
Lục 14 3
Lục 17 3
Lủng 24 3
Lữ 7 3
Lữ 7 3
Lữ 9 3
Lữ 10 3
Lự 15 3
Lực 2 3
Lỵ 13 3
Ma 11 1
Ma 15 1
Ma 16 1
Mai 8 1
Mai 10 1
Mai 11 1
Man 16 1
Man 25 1
Mang 9 1
Mang 7 1
Manh 8 1
Mao 11 1
Mao 4 1
Mi 9 1
Minh 8 3
Minh 10 1
Minh 13 1
Minh 14 1
Minh 15 1
Miên 14 1
Miên 12 1
Miên 10 1
Miêu 11 1
Miêu 13 3
Miêu 17 1
Miến 20 1
Miết 17 1
Miếu 15 1
Miểu 13 1
Miểu 9 1
Miễn 7 1
Miễn 8 3
Miễn 9 1
Muội 8 0
Muội 8 1
Muội 9 1
My 19 1
My 9 1
My 17 1
Mân 8 3
Mâu 11 1
Mâu 6 1
10 1
15 1
Mãi 12 1
Mãn 15 1
Mãng 14 1
Mãnh 5 1
Mãnh 12 1
Mão 5 1
Mính 13 1
Môi 12 1
Môi 13 1
Môn 8 1
Mông 18 1
Mông 20 1
Mạc 13 1
Mạc 10 1
Mạc 5 1
Mạc 14 1
Mạch 11 1
Mạch 12 1
Mại 15 1
Mại 20 1
Mạn 15 1
Mạnh 8 1
Mạo 10 3
Mạo 12 1
Mạo 14 1
Mạo 8 1
Mạo 9 1
Mẫn 11 1
Mẫn 12 4
Mẫu 5 1
Mẫu 9 1
Mẫu 10 1
Mật 11 1
Mật 14 1
Mật 8 3
Mậu 12 1
Mậu 11 1
Mậu 5 4
Mặc 15 1
Mễ 6 1
Mệnh 8 1
Mị 12 1
Mịch 6 0
Mỗi 7 1
Mộ 13 1
Mộ 15 1
Mộc 28 2
Mộc 8 1
Mộc 4 1
Mộng 14 1
Mụ 9 1
Mục 5 1
Mục 13 4
Mục 16 1
Mục 8 1
Mỹ 9 1
Na 10 3
Na 11 3
Nam 9 3
Nam 7 3
Nam 13 3
Nan 17 3
Nang 22 0
Nga 9 4
Nga 10 4
Nga 13 4
Nga 18 4
Ngang 8 4
Nghi 8 4
Nghi 15 4
Nghiêm 19 4
Nghiên 9 4
Nghiên 13 4
Nghiên 11 4
Nghiêu 14 0
Nghiễm 22 4
Nghiễn 12 4
Nghiệp 13 4
Nghiệt 10 1
Nghê 13 4
Nghê 16 2
Nghĩ 18 4
Nghĩa 13 4
Nghĩa 14 0
Nghệ 18 4
Nghệ 13 3
Nghệ 21 4
Nghệ 9 4
Nghị 20 4
Nghị 19 4
Ngoan 9 4
Ngoại 5 4
Ngoạn 12 0
Ngoạn 13 0
Ngoạn 7 3
Ngoạn 9 4
Ngu 12 4
Ngu 13 4
Ngung 17 4
Nguy 21 4
Nguyên 4 4
Nguyên 10 4
Nguyễn 6 2
Nguyện 19 4
Nguyệt 4 4
Ngâm 7 4
Ngân 14 4
Ngã 7 4
Ngô 7 4
Ngô 11 4
Ngôn 7 4
Ngõa 5 4
Ngũ 5 4
Ngư 11 4
Ngư 15 4
Ngưu 4 4
Ngạc 13 3
Ngạc 16 4
Ngạc 17 4
Ngạc 9 2
Ngạch 18 1
Ngạn 8 4
Ngạn 9 4
Ngạn 16 4
Ngạnh 11 2
Ngạnh 12 4
Ngần 9 4
Ngẫu 11 4
Ngật 6 2
Ngọ 4 4
Ngọa 8 4
Ngọc 5 4
Ngọc 13 4
Ngốc 7 4
Ngộ 11 4
Ngộ 16 2
Ngụ 12 4
Ngục 14 4
Ngục 17 4
Ngữ 14 4
Ngự 11 4
Nha 10 4
Nha 4 4
Nha 15 4
Nhai 12 3
Nhai 12 4
Nhai 13 2
Nham 12 2
Nham 8 4
Nhan 18 4
Nhi 8 4
Nhi 6 2
Nhiên 12 0
Nhiên 16 0
Nhiêu 21 0
Nhiếp 22 3
Nhiễm 9 0
Nhiệt 15 3
Nho 16 3
Nhu 17 0
Nhu 18 3
Nhu 20 0
Nhu 9 0
Nhung 12 0
Nhung 9 0
Nhung 6 0
Nhuận 12 3
Nhuận 16 0
Nhàn 12 0
Nhàn 12 0
Nhâm 6 0
Nhâm 4 0
Nhân 2 3
Nhân 4 0
Nhân 6 4
Nhân 9 4
Nhã 12 4
Nhãn 11 4
Nhĩ 14 4
Nhĩ 21 4
Nhũ 8 3
Như 6 0
Nhương 22 0
Nhưỡng 20 0
Nhưỡng 21 0
Nhược 10 0
Nhượng 24 0
Nhượng 11 0
Nhạc 8 4
Nhạn 12 4
Nhạn 15 2
Nhất 1 0
Nhất 12 0
Nhất 4 0
Nhẫm 12 0
Nhẫm 13 3
Nhẫm 10 0
Nhẫn 7 0
Nhẫn 9 0
Nhậm 6 0
Nhận 3 0
Nhận 14 0
Nhập 2 0
Nhật 4 4
Nhục 6 0
Nhụy 18 3
Nhữ 6 3
Ni 5 3
Ninh 14 3
Ninh 18 3
Niên 6 3
Niệm 8 3
Noãn 13 3
Nãi 13 3
Nãi 2 3
Não 15 1
8 1
Nông 13 3
Nùng 17 3
Nùng 24 3
Năng 12 3
Nương 10 0
Nương 20 0
Nại 8 3
Nại 9 0
Nạp 10 3
Nịnh 18 3
Nọa 14 3
Nỗ 7 3
Nỗ 8 3
Nữ 3 3
Nữu 10 3
Nữu 8 3
Oa 12 4
Oa 14 4
Oa 15 4
Oan 10 1
Oanh 21 1
Oanh 21 4
Ốc 13 4
Ốc 8 4
Ôi 17 4
Ôn 13 4
Ôn 14 4
Ôn 16 4
Ông 10 4
Oánh 15 4
Oánh 19 3
Oánh 19 4
Oản 12 4
Oản 14 4
Pha 10 0
Phan 15 1
Phi 5 1
Phi 6 1
Phi 9 1
Phi 12 1
Phi 14 1
Phiên 12 1
Phiên 18 1
Phiên 21 1
Phiêu 20 1
Phiến 18 1
Phiến 4 1
Phiến 10 0
Phiếu 15 1
Phiếu 17 1
Phiệt 12 1
Phiệt 14 1
Phong 9 1
Phong 10 1
Phong 11 1
Phong 9 1
Phong 13 0
Phong 13 1
Phong 15 1
Phong 18 1
Phong 4 0
Phong 13 3
Phu 15 1
Phu 17 1
Phu 4 1
Phàm 6 1
Phàm 3 1
Phàm 7 1
Phàn 19 1
Phàn 20 1
Phá 10 1
Phác 16 1
Phác 6 1
Phách 11 1
Phách 15 1
Phái 13 3
Phái 8 1
Phán 11 1
Phán 7 1
Pháo 10 1
Pháp 9 1
Phát 12 1
Phân 4 1
Phân 10 1
Phì 10 1
Phí 12 1
Phòng 8 1
Phó 12 1
Phó 11 1
Phó 4 0
Phó 9 2
Phóng 8 1
Phôi 11 1
Phù 11 1
Phù 10 1
Phùng 12 1
Phùng 16 1
Phú 12 1
Phú 15 1
Phúc 13 1
Phúc 13 1
Phúc 18 1
Phún 16 1
Phương 4 1
Phương 7 1
Phước 13 1
Phước 13 1
Phước 18 1
Phường 7 1
Phưởng 10 1
Phượng 11 4
Phạ 9 1
Phạm 8 1
Phạm 15 1
Phạn 13 1
Phạt 15 1
Phản 12 1
Phản 7 1
Phản 4 1
Phảng 14 1
Phảng 10 1
Phấn 16 1
Phấn 10 1
Phất 5 1
Phẩm 9 1
Phẫu 10 1
Phật 7 1
Phật 10 1
Phế 10 1
Phệ 13 4
Phỉ 12 1
Phỉ 13 1
Phỉ 14 1
Phỉ 15 3
Phọc 10 0
Phỏng 11 1
Phỏng 10 1
Phố 15 1
Phố 10 3
Phối 15 3
Phối 10 1
Phồn 17 1
Phổ 11 1
Phổ 12 1
Phụ 11 1
Phụ 13 1
Phụ 14 1
Phụ 8 1
Phụ 4 1
Phục 8 1
Phục 12 1
Phục 6 1
Phụng 14 1
Phụng 8 1
Phủ 14 1
Phủ 16 4
Phủ 7 1
Phủ 8 1
Phủ 10 1
Phủng 12 1
Phức 15 1
Phức 18 1
Qua 5 2
Quan 8 2
Quang 6 2
Quang 9 2
Quy 11 2
Quy 16 2
Quy 18 2
Quyên 10 2
Quyên 10 3
Quyên 10 3
Quyên 18 4
Quyến 11 3
Quyến 13 3
Quyết 6 3
Quyết 8 3
Quyền 21 3
Quyền 10 3
Quyền 21 0
Quyển 12 3
Quyển 8 2
Quyệt 14 0
Quách 10 2
Quách 14 2
Quái 8 2
Quán 9 2
Quán 15 2
Quán 11 2
Quán 24 2
Quán 25 2
Quán 30 3
Quát 12 2
Quân 7 3
Quân 9 3
Quân 12 3
Quý 12 2
Quý 8 2
Quý 9 2
Quả 14 2
Quả 8 2
Quải 14 2
Quải 9 2
Quản 14 2
Quảng 14 2
Quất 16 3
Quần 13 0
Quẫn 12 0
Quận 14 3
Quật 11 3
Quật 12 3
Quắc 15 2
Quế 10 2
Quế 15 2
Quốc 7 2
Quốc 11 2
Quốc 8 2
Quỳ 15 2
Quỳnh 18 4
Sa 13 0
Sa 8 0
Sa 9 0
Sa 10 0
Sai 10 0
Sam 7 0
San 9 0
Sang 12 0
Sanh 11 0
Sanh 12 0
Sao 11 0
Sao 12 0
Sao 7 0
Sinh 5 0
Siêu 12 3
Siểm 10 0
Siển 12 0
Soa 16 0
Soan 9 1
Song 4 0
Song 11 0
Song 12 0
Soái 9 0
Soạn 16 0
Soạn 19 0
Soạn 21 0
Sung 5 0
Suy 11 3
Suất 11 3
Sài 16 0
Sài 9 0
Sàng 7 0
Sách 12 0
Sách 9 3
Sái 23 0
Sái 10 0
Sáng 8 3
Sáp 16 0
Sát 14 0
Sát 18 0
Sát 8 0
Sâm 10 0
Sâm 10 0
Sâm 12 0
Sâm 12 0
Sính 14 3
Sóc 10 0
15 3
Súc 16 0
Súc 18 1
Súc 24 0
Súc 10 0
3 0
5 0
12 0
5 1
17 0
7 0
Sơn 3 0
14 0
10 0
Sương 17 0
Sướng 14 3
Sưởng 9 0
Sạn 12 3
Sản 11 0
Sảng 11 0
Sảo 12 0
Sấn 18 0
Sầm 7 0
Sắc 11 3
Sắc 14 1
Sắc 19 0
Sắc 9 3
Sắt 6 0
Số 15 0
Sồ 18 0
Sở 13 0
Sở 18 0
Sở 20 2
Sở 8 0
Sứ 8 0
Sức 13 0
Sức 14 0
Sừ 15 0
Sử 5 0
Sử 6 3
Sửu 4 3
Sự 8 0
Sỹ 3 0
Sỹ 5 0
Ta 7 0
Tai 9 3
Tam 3 0
Tang 16 3
Tang 10 0
Tao 18 3
Tha 13 0
Tha 5 3
Tha 15 0
Thai 5 3
Thang 13 3
Thanh 8 0
Thanh 11 0
Thanh 17 0
Thi 13 0
Thi 9 0
Thiêm 11 3
Thiêm 12 3
Thiêm 23 0
Thiên 4 3
Thiên 3 0
Thiên 15 1
Thiêu 11 3
Thiêu 16 0
Thiến 16 3
Thiến 10 0
Thiếp 12 3
Thiếp 8 0
Thiếp 8 3
Thiết 11 0
Thiết 12 0
Thiết 21 3
Thiết 4 0
Thiếu 4 0
Thiềm 17 3
Thiềm 19 4
Thiền 15 1
Thiền 17 0
Thiều 14 3
Thiện 12 0
Thiện 16 3
Thiện 18 0
Thiện 24 0
Thiện 20 3
Thiệp 11 0
Thiệt 6 3
Thiệu 11 3
Thoa 11 0
Thoái 13 3
Thoát 13 3
Thu 9 0
Thu 6 0
Thu 12 3
Thung 13 3
Thuyên 13 0
Thuyên 14 0
Thuyên 10 0
Thuyết 14 0
Thuyền 11 0
Thuấn 12 0
Thuấn 17 0
Thuần 10 0
Thuần 15 3
Thuần 12 0
Thuận 12 0
Thuế 12 0
Thuộc 21 0
Thy 13 0
Thy 9 0
Thành 6 0
Thành 9 0
Thành 13 0
Thác 10 3
Thác 9 3
Thái 14 0
Thái 4 3
Thái 8 0
Thái 7 3
Thái 10 3
Thái 11 0
Thái 14 3
Thám 12 3
Thán 15 3
Thán 9 3
Thánh 13 0
Tháo 17 0
Thâm 12 0
Thân 5 0
Thân 11 0
Thân 16 0
Thân 7 0
Thê 11 3
Thê 8 0
Thì 16 0
Thìn 7 0
Thí 13 0
Thích 11 0
Thích 18 0
Thích 20 0
Thích 8 0
Thích 10 3
Thính 22 3
Thính 25 3
Thô 11 0
Thôi 11 0
Thôi 13 0
Thôi 15 0
Thôn 7 0
Thôn 7 3
Thôn 9 3
Thông 15 0
Thông 10 3
Thông 14 3
Thùy 13 0
Thùy 8 0
Thú 15 0
Thú 19 0
Thúc 14 0
Thúc 7 0
Thúc 8 0
Thúy 14 1
Thúy 14 0
Thúy 10 1
Thúy 10 1
Thăng 8 0
Thăng 4 0
Thăng 11 0
Thơ 8 0
Thơ 12 0
Thơ 14 0
Thư 8 0
Thư 10 0
Thư 12 0
Thư 14 0
Thương 11 0
Thương 10 0
Thương 13 0
Thương 14 0
Thương 16 0
Thương 18 0
Thước 19 2
Thường 11 0
Thường 14 0
Thưởng 17 0
Thược 25 0
Thượng 3 0
Thượng 8 0
Thạc 14 0
Thạch 5 0
Thả 5 0
Thảng 12 3
Thảo 9 0
Thảo 10 3
Thấp 18 0
Thất 2 3
Thất 7 0
Thất 9 0
Thất 4 1
Thấu 14 0
Thần 10 0
Thần 11 0
Thần 13 3
Thần 10 0
Thẩm 15 0
Thẩm 15 3
Thậm 9 0
Thận 13 3
Thận 14 0
Thận 17 3
Thập 9 0
Thắng 12 0
Thằng 19 0
Thế 13 0
Thế 5 0
Thế 12 3
Thể 16 3
Thể 23 3
Thể 7 3
Thệ 14 0
Thỉ 5 0
Thỉ 8 1
Thị 4 0
Thị 5 0
Thị 12 0
Thị 8 0
Thị 9 1
Thịnh 11 0
Thọ 14 0
Thố 7 3
Thốc 17 0
Thốn 3 0
Thống 12 3
Thổ 6 3
Thổ 3 3
Thổn 7 0
Thời 9 2
Thời 10 0
Thụ 8 0
Thụ 12 0
Thụ 14 0
Thụ 16 0
Thục 11 0
Thục 13 0
Thục 14 0
Thụy 13 0
Thủ 6 0
Thủ 8 0
Thủ 4 0
Thủy 4 0
Thủy 8 0
Thứ 6 0
Thứ 10 0
Thứ 11 3
Thứ 13 0
Thức 6 0
Thức 19 3
Thừa 6 0
Thừa 8 0
Thừa 10 0
Thử 6 0
Thử 13 0
Thự 15 0
Thự 18 0
Thự 20 0
Thực 14 0
Thực 12 3
Thực 15 0
Thực 9 0
Tinh 14 0
Tinh 11 0
Tinh 12 3
Tinh 14 0
Tinh 14 3
Tinh 9 0
Tiêm 21 0
Tiêm 8 0
Tiên 5 0
Tiên 6 0
Tiên 13 0
Tiên 14 3
Tiên 18 1
Tiên 19 3
Tiên 22 0
Tiêu 16 0
Tiêu 18 0
Tiêu 19 3
Tiêu 14 0
Tiêu 15 0
Tiêu 19 0
Tiêu 9 0
Tiếm 14 3
Tiến 11 3
Tiến 9 3
Tiếp 17 3
Tiếp 12 3
Tiết 15 3
Tiết 19 0
Tiếu 10 0
Tiềm 16 0
Tiền 16 3
Tiền 9 3
Tiều 16 0
Tiểu 16 3
Tiểu 3 0
Tiễn 15 3
Tiễn 13 0
Tiễn 13 3
Tiễn 17 0
Tiễn 17 3
Tiễu 13 0
Tiệm 15 3
Tiện 9 1
Tiệp 11 3
Tiệp 12 3
Toa 13 0
Toan 14 0
Toàn 6 0
Toàn 11 0
Toán 14 0
Toát 16 0
Toại 16 0
Toại 17 0
Toản 20 0
Tra 9 0
Trang 6 0
Trang 13 0
Trang 12 3
Trang 13 3
Tranh 14 3
Tranh 16 3
Tri 8 3
Trinh 9 3
Trinh 11 3
Trinh 13 3
Triết 10 3
Triết 12 0
Triết 8 0
Triền 21 1
Triều 12 0
Triều 16 0
Triều 15 0
Triển 10 3
Triệt 15 3
Triệt 16 0
Triệu 14 3
Triệu 5 3
Triệu 6 3
Trung 8 3
Trung 4 3
Truy 12 3
Truyện 13 3
Truất 10 0
Trà 9 3
Tràng 16 3
Trác 8 0
Trác 10 3
Trác 11 3
Trác 12 3
Trác 13 3
Trác 8 3
Trách 17 3
Trách 18 3
Trái 13 3
Tráng 7 0
Trát 5 0
Trát 6 3
Trâm 18 3
Trân 9 3
Trân 9 3
Trâu 15 0
Trì 13 0
Trì 7 3
Trì 10 0
Trình 12 3
Trình 7 0
Trí 12 3
Trí 10 3
Trí 14 3
Trí 16 3
Trích 15 3
Trích 19 3
Trù 20 0
Trù 16 3
Trùng 6 0
Trùng 18 0
Trùng 8 0
Trú 11 3
Trú 15 3
Trú 22 0
Trú 7 3
Trúc 6 3
Trúc 12 3
Trúc 16 3
Trăn 16 3
Trĩ 9 3
Trĩ 13 3
Trĩ 19 3
Trư 13 3
Trưng 15 3
Trương 11 3
Trướng 15 3
Trường 8 3
Trường 12 3
Trường 13 3
Trưởng 8 3
Trượng 5 2
Trượng 3 3
Trượng 7 3
Trạc 18 4
Trạch 6 3
Trạch 17 3
Trạm 13 3
Trạo 17 2
Trạo 18 3
Trảm 14 0
Trảo 10 3
Trảo 4 2
Trấn 18 3
Trất 19 3
Trần 10 0
Trần 14 0
Trẫm 10 3
Trận 15 3
Trật 10 1
Trắc 11 3
Trắp 13 0
Trệ 15 3
Trị 9 3
Trị 10 3
Trịch 19 3
Trịnh 14 3
Trọng 9 3
Trọng 6 0
Trợ 7 3
Trụ 8 3
Trụ 9 3
Trục 12 0
Trủng 13 3
Trứ 11 3
Trứ 15 3
Trừng 16 3
Trừu 11 0
Trửu 9 1
Trữ 12 3
Trữ 18 3
Trực 8 3
Tu 10 0
Tu 11 0
Tu 13 0
Tu 22 1
Tung 14 0
Tung 17 3
Tuyên 9 0
Tuyên 6 2
Tuyến 15 0
Tuyết 11 0
Tuyền 9 0
Tuyền 16 0
Tuyển 15 0
Tuyệt 12 3
Tuân 8 0
Tuân 9 0
Tuân 9 1
Tuân 13 0
Tuân 19 3
Tuấn 9 3
Tuấn 10 3
Tuấn 10 3
Tuấn 11 3
Tuấn 17 3
Tuất 6 0
Tuần 9 0
Tuần 6 0
Tuẫn 10 0
Tuế 13 0
Tuệ 15 1
Tuệ 11 1
Tuệ 17 1
Ty 11 0
Ty 12 0
Ty 7 0
11 0
Tài 7 0
Tài 7 0
Tài 10 0
Tài 12 0
Tàn 12 0
Tàng 19 0
Tàng 20 3
Tào 11 3
Tào 15 0
Tào 17 0
7 0
10 3
Tác 7 3
Tái 6 0
Tán 12 0
Tán 19 0
Tán 22 0
Tán 26 0
Táo 21 0
Táp 14 0
Tát 20 0
Tâm 4 0
Tân 13 0
Tân 9 3
Tân 14 1
Tân 17 1
Tân 20 0
Tây 6 0
11 0
10 0
Tình 12 0
Tích 12 3
Tích 13 3
Tích 15 3
Tích 16 0
Tích 16 3
Tích 17 0
Tích 8 0
Tích 9 3
Tín 9 0
Tính 9 0
Tòa 10 0
Tòng 11 0
19 0
10 3
Tôn 10 0
Tôn 12 3
Tôn 16 0
Tôn 22 0
9 0
Tùng 8 0
Tùng 18 0
Tùy 21 0
7 0
11 0
19 0
Túc 11 0
Túc 12 0
Túc 13 0
Túc 6 0
Túc 7 3
Túng 17 3
Túy 11 3
Túy 14 3
Túy 15 3
19 1
3 1
Tăng 18 3
Tăng 14 3
Tĩnh 13 3
Tĩnh 16 3
Tĩnh 20 3
12 0
13 0
11 0
5 0
13 3
16 4
7 1
9 0
9 3
Tương 11 3
Tương 13 0
Tương 15 0
Tương 17 0
Tương 9 0
Tước 11 0
Tước 18 3
Tước 9 0
Tường 10 0
Tường 12 0
Tường 17 0
Tưởng 13 0
Tưởng 14 3
Tượng 11 0
Tượng 14 0
Tượng 6 3
Tạ 17 0
Tạ 17 4
Tạc 9 0
Tại 6 0
Tạm 15 1
Tạng 24 3
Tạo 10 3
Tạp 18 3
Tả 5 0
Tả 16 0
Tả 19 0
Tải 13 3
Tảng 22 0
Tảo 12 0
Tảo 14 0
Tảo 6 0
Tấn 10 3
Tấn 10 3
Tấn 16 3
Tất 10 0
Tất 11 0
Tất 5 1
Tất 15 0
Tất 17 0
Tấu 13 3
Tấu 9 0
Tầm 11 0
Tầm 12 0
Tầm 24 0
Tần 10 1
Tần 16 1
Tẩn 6 1
Tẩu 21 0
Tẩy 10 0
Tẫn 21 3
Tận 11 3
Tận 14 3
Tận 16 3
Tập 11 2
Tập 12 3
Tập 16 3
Tắc 15 3
Tắc 9 0
Tằng 12 3
Tằng 15 3
Tặng 19 0
Tế 11 0
Tế 11 3
Tế 22 3
Tề 14 0
Tề 20 3
Tề 8 0
Tể 17 4
Tể 18 3
Tể 10 3
Tệ 12 1
Tệ 15 1
Tệ 22 3
Tỉ 19 1
Tỉnh 5 3
Tỉnh 16 0
Tỉnh 9 0
Tỉnh 4 3
Tịch 11 3
Tịch 15 1
Tịch 3 0
Tịch 16 0
Tịch 20 3
Tịch 7 0
Tịch 10 0
Tịnh 11 1
Tịnh 12 3
Tịnh 8 1
Tịnh 10 1
Tọa 7 0
Tỏa 18 0
Tố 13 0
Tố 13 0
Tố 10 0
Tốc 14 0
Tối 12 3
Tốn 12 3
Tốn 17 0
Tống 7 0
Tốt 8 3
Tồ 8 0
Tồn 6 0
Tổ 11 3
Tổ 19 3
Tổ 10 0
Tổng 14 0
Tổng 17 0
Tộ 10 0
Tộc 11 3
Tội 14 3
Tụ 11 0
Tụ 14 3
Tục 21 0
Tục 9 0
Tụng 13 0
Tụng 13 1
Tủy 23 3
Tứ 11 0
Tứ 13 0
Tứ 4 0
Tức 10 0
Từ 13 0
Từ 10 0
Từ 12 0
Từ 14 0
Từ 19 0
Tử 3 0
Tử 6 0
Tử 11 0
Tử 11 3
Tử 5 3
Tử 6 4
Tử 3 3
Tửu 10 3
Tự 6 0
Tự 6 0
Tự 12 0
Tự 14 0
Tự 13 0
Tự 15 0
Tự 6 3
Tự 8 0
Tự 9 0
Tựu 23 3
Tỳ 13 1
Tỳ 14 1
Tỵ 3 3
Tỷ 14 1
Tỷ 8 3
Tỷ 4 1
Ư 8 4
U 9 4
Ức 15 4
Ức 16 1
Ức 17 4
Ức 19 4
Ứng 17 4
Ưng 13 4
Ưng 19 4
Ưng 24 4
Ưu 17 4
Uy 9 4
Uy 10 4
Uyên 12 4
Uyên 16 4
Uyển 15 1
Uông 7 4
Ương 5 4
Uất 11 4
Uất 26 4
Uất 29 4
Uẩn 17 4
Ước 9 4
Vi 13 4
Vi 9 4
Vi 12 4
Vi 13 4
Vi 12 4
Vi 19 4
Vinh 14 0
Viêm 8 4
Viên 10 4
Viên 10 3
Viên 13 4
Viên 14 4
Viên 16 2
Viết 4 4
Viễn 16 4
Viễn 17 4
Viện 13 4
Viện 14 3
Viện 15 4
Việt 12 4
Việt 12 1
Vong 7 1
Vong 3 4
Vu 7 4
Vu 3 4
Vy 13 4
Vy 9 4
Vy 12 4
Vy 13 4
Vy 12 4
Vy 19 4
Vân 4 4
Vân 10 1
Vân 10 4
Vân 12 4
Vãng 11 4
Vãng 8 4
12 4
8 4
6 0
14 4
16 4
Võng 14 1
Võng 14 2
Văn 4 4
Văn 14 1
Văn 10 4
11 4
7 4
7 1
13 4
15 4
Vĩnh 5 4
9 1
8 1
6 4
8 4
14 4
15 4
5 1
Vưu 4 4
Vương 4 4
Vượng 8 4
Vạn 15 4
Vạn 3 4
Vấn 11 4
Vận 16 4
Vận 19 4
Vật 8 4
Vật 4 1
Vệ 15 4
Vệ 16 4
Vị 7 4
Vị 11 4
Vị 5 4
Vị 8 4
Vịnh 12 4
Vịnh 13 4
Vịnh 9 4
Vọng 11 3
Vụ 11 4
Vụ 19 4
Vực 10 0
Vựng 13 3
Vựng 13 4
Xa 7 2
Xanh 15 3
Xu 15 0
Xu 17 0
Xung 15 0
Xung 6 0
Xung 16 1
Xung 16 3
Xuy 7 0
Xuy 8 0
Xuyên 3 0
Xuyên 9 0
Xuyến 7 0
Xuân 9 0
Xuất 5 0
Xào 11 0
11 1
8 0
Xác 12 2
Xác 15 0
Xán 17 0
Xán 18 0
Xâm 9 0
8 0
15 3
6 0
16 3
Xích 7 0
Xùng 11 0
15 0
10 0
Xúc 17 0
Xúc 20 3
Xúc 9 0
Xương 14 0
Xương 8 0
Xước 14 3
Xướng 11 0
Xạ 10 0
Xả 12 0
Xảo 5 2
Xỉ 8 0
Xứng 14 0
Xứng 10 0
Xử 8 3
Y 18 4
Y 6 4
Y 8 4
Yên 13 3
Yên 13 4
Yên 13 4
Yêu 15 4
Yến 16 4
Yến 10 4
Yến 19 4
Yết 16 3
Yếu 9 4
Yểm 26 4
Yểu 10 4
Úc 13 4
Úy 15 4
Ý 22 4
Ý 13 4
Ảnh 15 4
Ổn 19 4
10 4
Vỹ 11 4
Vỹ 7 4
Vỹ 7 1
Vỹ 13 4
Vỹ 15 4
Chí 6 3