Phong Thủy VIETAA

Danh sách các chữ theo Hán tự phồn thể

Mục lục bài viết

1 nét

Nhất, Ất

2 nét

Nhị, Nãi, Liễu, Nhân, Nhập, Đao, Lực, Thất, Bốc, Hựu, Kỷ, Đinh

3 nét

Tam, Giới, Hạ, Thượng, Vạn, Dã, Vu, Vong, Phàm, Nhận, Thiên, Trượng, Khẩu, Thổ, Sĩ, Tịch, Đại, Nữ, Hoàn, Cửu, Khất, Tử, Thốn, Tiểu, Sơn, Xuyên, Công, Kỷ, Tỵ, Chước, Cân, Can, Cung

4 nét

Tứ, Sửu, Bất, Trung, Đơn, Chi, Dư, Vân, Kim, Phó, Nhân, Doãn, Nguyên, Bính, Công, Thiết, Hỗ, Tỉnh, Kháng, Giới, Cừu, Thăng, Biện, Hữu, Cập, Thu, Phản, Nhâm, Thiên, Phu, Khổng, Thiếu, Doãn, Ba, Dẫn, Tâm, Thủ, Viết, Tỷ, Thị, Thủy, Trảo, Phân, Vật, Hóa, Thất, Ngọ, Văn, Đẩu, Cân, Phương, Ký, Nhật, Thái, Mộc, Khiếm, Chỉ, Vưu, Đồn, Huyễn, Điếu, Hộ, Chi, Nguyệt, Mao, Khí, Hỏa, Phụ, Phiến, Ngưu, Nha, Khuyển

5 nét

Ngũ, Thả, Phi, Chủ, Dĩ, Sĩ, Tha, Trượng, Huynh, Đông, Gia, Bao, Bán, Mão, Khả, Diệp, Tư, Chỉ, Triệu, Ương, Cừu, Xảo, Khưu, Thế, Bính, Tỉnh, Tử, Tiên, Đại, Lệnh, Sung, Xuất, Công, Bắc, Chiêm, Chiếm, Hữu, Cú, Cổ, Sử, Thai, Ngoại, Bản, Bổn, Ni, Cự, Tả, Bố, Ấu, Hoằng, Tất, Trát, Vị, Mẫu, Vĩnh, Ngọc, Ngõa, Sinh, Dụng, Điền, Giáp, Thân, Mục, Thỉ, Thạch, Thị, Bình, Biện, Phất, Mậu, Đán, Mạc, Chính, Dân, Huyền, Qua, Cam, Sơ, Bạch, Bì, Mãnh, Mâu, Hòa, Huyệt, Lập

6 nét

Lục, Thừa, Cắng, Nhậm, Trọng, Phục, Tuyên, Giao, Y, Giới, Kháng, Xí, Chi, Hưu, Ngưỡng, Ngũ, Liệt, Lệ, Liệt, Khuôn, Tượng, Ấn, Các, Hợp, Kiết, Hướng, Hậu, Thổ, Đồng, Danh, Sử, Nhân, Tử, Hung, Quang, Tiên, Triệu, Toàn, Cộng, Tái, Xung, Hình, Thủ, Trạch, Tự, Ngật, Châu, Phàm, Niên, Trang, Thức, Tuất, Nhung, Phác, Đả, Thu, Húc, Tảo, Hồi, Khuê, Tại, Địa, Túc, Đa, Hảo, Như, Phi, Vũ, Tồn, An, Tự, Khôi, Đăng, Tẩn, Mâu, Bách, Trát, Trúc, Mễ, Mịch, Dương, Vũ, Lão, Khảo, Chỉ, Tuân, Duệ, Khúc, Hữu, Cơ, Châu, Đóa, Thứ, Thử, Tử, Cầu, Đinh, Nhục, Thần, Tự, Chí, Cữu, Thiệt, Chu, Cấn, Sắc, Trùng, Huyết, Hành, Y, Nhi, Nhĩ, Tây, Hợi

7 nét

Thất, Xuyến, Huống, Ta, Hanh, Vị, Hữu, Dật, Hà, Cô, Thể, Dư, Linh, Khắc, Đoài, Thố, Miễn, Binh, Dã, Lãnh, Sơ, Phán, Biệt, Tá, Tác, Ty, Thân, Trú, Đê, Điền, Bá, Bạn, Phật, Quân, Tọa, Phường, PHản, Tráng, Kỹ, Diệu, Hiếu, Hoằng, Hoàn, Tống, Cuộc, Lợi, Kiếp, Trợ, Nỗ, Cáo, Ngâm, Quân, Ngô, Xuy, Trình, Thôn, Lữ, Quốc, Khanh, Thổn, Vong, Mang, Ngã, Giới, Thành, Thác, Du, Cải, Công, Dựng, Vĩ, Kỳ, Sầm, Du, Hy, Sàng, Tự, Diên, Đình, Lộng, Đệ, Hình, Dịch, Chí, Nhẫn, Tịch, Trì, Phàm, Chích, Ngoạn, Phủ, Nam, Đinh, Tư, Tú, Ngốc, Hạn, Cánh, Can, Hạnh, Tài, Sam, Thúc, Thôn, Trượng, Đỗ, Ngốc, Lý, Bộ, Mỗi, Giang, Hãn, Nhữ, Cừu, Lương, Kiến, Giác, Ngôn, Cốc, Đậu, Bối, Xích, Túc, Thân, Xa, Thìn, Ấp, Dậu, Lý, Chi

8 nét

Bát, Tịnh, Nhũ, Sự, Hưởng, Kinh, Y, Mạo, Liệt, Hàm, Khắc, Loát, Sát, Thích, Hựu, Giai, Giao, Khản, Kiết, Cúng, Thị, Sứ, Xỉ, Điêu, Bội, Lai, Lệ, Nhi, Miễn, Lưỡng, Kỳ, Cụ, Điển, Ba, Bình, Dạ, Kỳ, Nại, Phụng, Cô, Chế, Đáo, Hiệu, Hiệp, Tốt, Trác, Quái, Quyển, Thủ, Thụ, Thúc, Hòa, Chu, Vị, Mệnh, Cố, Khôn, Thùy, Thản, Đại, Thiếp, Nô, Bạch, Hạnh, Canh, Để, Thủy, Tỷ, Muội, Thê, Thiếp, Quý, Cô, Mạnh, Nghi, Quan, Tông, Trụ, Định, Đãng, Thượng, Cư, Cương, Nhạc, Ngạn, Nham, Mật, Chính, Phóng, Tề, Phủ, Điếm, Huyền, Nỗ, Thỉ, Chinh, Tồ, Bỉ, Vãng, Khoái, Hốt, Trung, Niệm, Hoặc, Tiêm, Sở, Phòng, Kỷ, Thừa, Chiết, Phù, Bản, Lâm, Hân, Kỳ, Vũ, Ư, Dịch, Ngang, Hôn, Côn, Xương, Thăng, Tích, Mân, Minh, Vượng, Phục, Bằng, Hàng, Quả, Chi, Xử, Tùng, Nữu, Đông, Ba, Bôi, Mai, Can, Củ, Cơ, Cấp, Quyết, Sa, Thái, Trùng, Phái, Mộc, Ốc, Uông, Viêm, Xuy, Bản, Vật, Mục, Cửu, Đích, Trực, Manh, Tri, Tự, Xã, Khung, Không, Kim, Trường, Môn, Cân, Ngọa, Xá, Hổ, Thái, Phụ, Vũ, Thanh, Miễn

9 nét

Cửu, Đình, Lượng, Cá, Nga, Hệ, Hiệp, Hầu, Xâm, Tín, Tuấn, Xúc, Tục, Bảo, Tiện, Lữ, Để, Du, Ai, Mạo, Quán, Khắc, Tước, Tiền, Tắc, Cảnh, Sắc, Miễn, Bột, Dũng, Nam, Hậu, Tự, Ngạc, Hàm, Hống, Tai, Ngạn, Phẩm, Khốn, Tuần, Ngần, Hình, Khuê, Khiết, Tấu, Uy, Nhân, Cơ, Khương, Nghiên, Tư, Mụ, Khách, Thất, Tuyên, Ốc, Trĩ, Thời, Hạng, Đế, U, Độ, Hồi, Hậu, Đãi, Luật, Di, Cấp, Tư, Tính, Linh, Chiêu, Thác, Chiết, Bái, Bão, Phạ, Mẫu, Cố, Thi, Ánh, Tạc, Thị, Sưởng, Xuân, Tinh, Chiêu, Muội, Dữu, Kiến, Kha, Quải, Cam, Câu, Khô, Tra, Sài, Sách, Nhu, Thác, Thôn, Nhiễm, Tích, Vi, Trụ, Bá, Bính, Liễu, Đoán, Du, Vịnh, Diên, Hà, Huống, Chú, Giá, Trị, Ba, Bào, Bạc, Pháp, Lãnh, Củ, Huyễn, Thán, Bỉnh, Hồ, Cẩu, Diêu, Phó, Soái, Ngoạn, Thậm, Úy, Giới, Yên, Quý, Giai, Hoàng, Danh, Bôi, Chiểu, Tuyền, Thái, Tỉnh, Mi, Miểu, Sa, Kỳ, Chỉ, Khoa, Thu, Miểu, Xuyên, Đột, Can, Nhẫn, Dận, Hồng, Trụ, Ước, Hãn, Mỹ, Nại, Da, Can, Tiêu, Bồn, Khán, Tương, Dụ, Dịch, Mang, Hồng, Diễn, Biểu, Yếu, Kế, Đính, Trinh, Quân, Tù, Trọng, Soan, Diện, Cách, Âm, Phong, Phi, Thực, Thủ, Hương, Nghệ, Trửu, Đỗ, Trí, Canh, Bội, Dảo

10 nét

Thập, Thừa, Ỷ, Hãnh, Cứ, Câu, Hầu, Không, Thương, Tu, Tá, Đảo, Đàm, Trác, Trị, Thích, Bào, Bội, Phỏng, Phủ, Biểu, Nguyên, Viên, Ca, Đường, Triết, Phố, Vực, Mai, Hạ, Nga, Sa, Tôn, Yến, Gia, Cung, Tể, Dung, Xạ, Triển, Nga, Hạp, Bổng, Luân, Uy, Đảng, Kiêm, Oan, Minh, Cương, Khố, Tòa, Đình, Nhược, Kính, Từ, Đồ, Ân, Cung, Khôi, Hằng, Truất, Tuân, Thứ, Tức, Điềm, Dạng, Phiến, Tuấn, Đảo, Phong, Tuần, Sai, Sư, Phẫu, Tịch, Yến, Hoảng, Giảo, Thời, Tấn, Thư, Sóc, Trẫm, Án, Lăng, Cách, Hoàn, Quế, Căn, Tài, Tang, Chất, Tê, Khách, Quyền, Chỉ, Thập, Trì, Hiệu, Liệu, Bái, Bàng, Lữ, Hoạt, Hồng, Sái, Châu, Tân, Tẩy, Động, Phái, Dương, Lạc, Lưu, Lệ, Điểu, Hồng, Chưng, Liệt, Thuyên, Đào, Chu, Đồng, Lật, Siêu, Thù, Tuẫn, Ân, Khí, Miên, Củ, Chỉ, Chiêm, Phá, Pháo, Hựu, Từ, Thần, Chúc, Lý, Tổ, Tộ, Bí, Phật, Phọc, Đặc, Thú, Kha, San, Trân, Linh, Súc, Bạn, Mẫu, Nghê, Ích, Chân, Trảo, Tiếu, Phấn, Vân, Cấp, Hoành, Sa, Chỉ, Thuần, Tố, Nạp, Nữu, Phưởng, Phân, Tần, Xưng, Tô, Trật, Bí, Yểu, Tịnh, Điện, Kê, Cập, Cân, Khẳng, Huyền, Phế, Phì, Nghiệt, Xú, Hàng, Phảng, Bàn, Nha, Giới, Cần, Hoa, Nguyên, Văn, Khuyết, Ông, Giả, Mạo, Vân, Canh, Hao, Cảnh, Đam, Dục, Hào, Kiên, Cổ, Thảo, Thác, Báo, Cống, Tài, Khởi, Hiên, Tửu, Chước, Phối, Châm, Đinh, Chi, Phương, Phù, Kiền, Văn, Viên, Câm, Khâm, Nhẫm, Nạp, Viên, Duệ, Ký, Huấn, Phủ, Siểm, Chuẩn, Mã, Cốt, Cao, Quyên, Thiến, Pha, Bình, Na

11 nét

Càn, Vĩ, Giai, Kiện, Ngẫu, Tư, Trắc, Đình, Trinh, Phú, Hoàng, Thặng, Phó, Khám, Cơ, Kiên, Quật, Chấp, Đường, Bồi, Dã, Hồ, Hôn, Bà, Phụ, Huân, Húc, Động, Vụ, Khu, Khanh, Sâm, Duy, Khải, Thương, Xướng, Trác, Vấn, Quốc, Khang, Thứ, Dong, Cường, Trương, Tuệ, Thái, Điêu, Bưu, Bân, Ngự, Dần, Ký, Túc, Tịch, Mật, Uất, Tầm, Tương, Chuyên, Khi, Phong, Thôi, Sùng, Sào, Thường, Đới, Âm, Sắc, Bại, Mẫn, Bân, Hộc, Tà, Tinh, Toàn, Tộc, Tòng, Đắc, Bồi, Lai, Du, Duyệt, Hãn, Ngộ, Tất, Để, Thích, Chấn, Đỉnh, Bổ, Giáo, Cứu, Tự, Lê, Lương, Ai, Hy, Dục, Hào, Cầu, Hải, Hạo, Ký, Hạo, Hối, Ngộ, Thần, Trú, Vãng, Tào, Vọng, Lãng, Giới, Ngạnh, Ngô, Tử, Sao, Thê, Điều, Mai, Vĩ, Huề, Lược, Giảo, Tận, Nhãn, Quyến, Thiêu, Tuấn, Thiệp, Phù, Phổ, Dũng, Dục, Lãng, Phong, Sảng, Tê, Địch, Quyến, Lang, Ly, Suất, Châu, Ban, Bình, Sản, Tế, Tử, Thần, Chung, Thiệu, Tổ, Trừu, Mâu, Nghiên, Tế, Tường, Di, Song, Điệu, Cánh, Chương, Sanh, Tứ, Suy, Đệ, Địch, Phù, Lạp, Thô, Phách, Lạp, Cam, Huyền, Nhược, Thiêm, Đài, Trứ, Mao, Bán, Lũy, Cô, Tu, Tập, Dực, Liên, Vị, Hồ, Thai, Bối, Phôi, Bào, Bàn, Huyền, Thuyền, Bách, Anh, Uyển, Cô, Quán, Thanh, Phán, Xạ, Cận, Phạm, Bình, Miêu, Mậu, Xứ, Linh, Thuật, Cà, Tụ, Đại, Đồ, Quy, Hứa, Thiết, Phỏng, Đồn, Hóa, Na, Túy, Dã, Điêu, Bế, Tước, Tuyết, Khoảnh, Đỉnh, Ngư, Điểu, Lộc, Mạch, Ma, Bội, Quyên

12 nét

Kiệt, Bị, Phó, Khải, Lao, Bác, Hỷ, Khải, Cát, Sang, Thắng, Ác, Mạo, Cơ, Kiều, Thiện, Đơn, Dụ, Lượng, Vi, Kham, Nghiêu, Trường, Đê, Báo, Bảo, Điện, Môi, Mị, Hàn, Ngụ, Phú, Tầm, Tôn, Nham, Ngu, Phong, Khi, Tốn, Phỉ, Cường, Bật, Phục, Duy, Huệ, Tình, Quyên, Đôn, Kiên, Cấu, Quật, Quải, Quyển, Tảo, Xả, Chưởng, Thụ, Tiệp, Thám, Phủng, Cảm, Tán, Tệ, Đôn, Ban, Khâm, Tư, Cảnh, Tinh, Tình, Triết, Trí, Phổ, Tối, Tằng, Thế, Kỳ, Triều, Côn, Sạn, Sâm, Thực, Tiếp, Đường, Trác, Truy, Đống, Bằng, Bổng, Miên, Oản, Khoản, Tàn, Thực, Xác, Du, Uyên, Nhai, Hàm, Hỗn, Thâm, Thục, Thuần, Thanh, Tịnh, Siển, Đào, Đạm, Thiêm, Điện, Lương, Siêu, Nhiên, Vô, Vi, Lê, Mãnh, Khi, Hiện, Tú, Lý, Lưu, Sanh, Họa, Phiên, Lưu, Sơ, Đăng, Phát, Hạo, Thịnh, Đạo, Hi, Đoản, Ngạnh, Nghiễn, Hi, Sảo, Thuế, Trình, Quẫn, Song, Tuấn, Châu, Quát, Sách, Duẩn, Đáp, Trúc, Đồng, Đẳng, Bút, Phiệt, Trang, Túc, Giảo, Cấp, Hồng, Khiết, Huyến, Quang, Ty, Tự, Tuyệt, Thống, Lạc, Tường, Hấp, Hung, Đồng, Cân, Khuôn, Đống, Năng, Mạch, Thư, Thuấn, Hoang, Thảo, Nhẫm, Tuân, Nhung, Thiến, Tiến, Trà, Mang, Oa, Cáp, Hạng, Chúng, Nhai, Duệ, Khố, Tài, Thị, Hiếp, Chỉ, Tích, Bình, Tượng, Hạ, Quý, Trữ, Thiếp, Mãi, Bí, Mậu, Việt, Siêu, Thảng, Chẩn, Trục, Đích, Bức, Đình, Để, Lượng, Quân, Sao, Khai, Nhàn, Cô, Từ, Chứng, Chiếu, Chú, Hùng, Nhã, Nhạn, Tập, Vân, Hạng, Gian, Nhàn, Nhuận, Mẫn, Phản, Đình, Thuận, Ngoạn, Đình, Cô

13 nét

Cẩn, Khuynh, Trái, Thôi, Thương, Tiên, Truyện, Dong, Cần, Tiễu, Thế, Mộ, Lục, Ẩu, Giá, Tha, Cán, Lang, Liêm, Vựng, Vi, Ái, Ý, Đạn, Ngạc, Cảm, Tự, Viên, Côn, Đường, Trủng, Áo, Huy, Tiễn, Dương, Kính, Châm, Tân, Ám, Vựng, Hạ, Huy, Huyên, Thử, Noãn, Hội, Cực, Nghiệp, Du, Tiếp, Sở, Ngu, Hoàng, Tưởng, Du, Dũ, Ấp, Viện, Du, Ôn, Cảng, Cừ, Hồ, Hồn, Tương, Bồ, Trắc, Tấu, Thang, Trạm, Độ, Phái, Miểu, Yên, Huy, Hy, Hoàng, Thung, Nam, Phong, Da, Dương, Du, Tuế, Điện, Ốc, Miêu, Cầm, Hổ, Trác, Bà, Tỳ, Lâm, Đương, Minh, Nhai, Nghê, Thụy, Đốc, Mục, Ải, Đỉnh, Hoán, Chiếu, Tiễn, Môi, Luyện, Da, Du, Trư, Diên, Phệ, Canh, Lương, Kinh, Quyến, Nghĩa, Quần, Tiễn, Thánh, Sính, Tứ, Túc, Cước, Dục, Tu, Thần, Bi, Oản, Cấm, Lộc, Cầm, Nhẫm, Trĩ, Bại, Lăng, Quật, Thụ, Ngu, Nga, Phong, Thục, Nha, Kỳ, Sa, Trang, Bổ, Dụ, Lý, Giải, Vịnh, Kỳ, Thoát, Ngọc, Cựu, Hà, Kinh, Hoàn, Trang, Địch, Môi, Mạc, Hiệu, Nông, Thoái, Nãi, Úc, Giao, Mính, Duyên, Việt, Cự, Huyễn, Chính, Lỵ, Điền, Bát, Linh, Di, Nghệ, Thi, Thí, Tuân, Thuyên, Chiêm, Toa, Tư, Tích, Khiêu, Lộ, Tải, Sức, Phạn, Thục, Trì, Cưu, Đỉnh, A, Phụ, Thư, Trĩ, Điện, Lôi, Tĩnh, Phỉ, Tụng, Đốn, Dự, Ẩm, Cổ, Thử, Ưng, Dung, Thận

14 nét

Cạnh, Gia, Thường, Đoàn, Đồ, Tiếm, Tăng, Đồng, Bộc, Liêu, Cảnh, Thục, Thọ, Mộng, Tưởng, Ẩu, Đích, Sát, Thực, Đối, Hy, Ngụy, Kiều, Nghiêu, Tượng, Minh, Vinh, Hạ, Hòe, Cấu, Thương, Chân, Phỉ, Lang, Ca, Dật, Trảm, Khuyếch, Chương, Nguyện, Từ, Thận, Tố, Thái, Diêu, Huyên, Nọa, Bác, Bàn, Kỳ, Sướng, Cổ, Giám, Tận, Liêu, Thạc, Bích, Khế, Trinh, Phúc, Chủng, Xứng, Ôn, Khuê, Nguyên, Câu, Tư, Chuẩn, Du, Hùng, Huỳnh, Nhĩ, Khao, Viên, Ngục, Sư, Hồ, Sắc, Thụy, Kỳ, Hệ, Xước, Thụ, Tổng, Võng, Phi, Miên, Duy, Oa, Kiệt, Đoan, Cá, Ky, Quản, Thúc, Tranh, Toán, Tảo, Tiên, Bạc, Cá, Túy, Tinh, Tung, Võng, Thuyên, Hoa, Quả, Cô, Thái, Xương, Tinh, Mãng, Bồ, Luân, Lăng, Lục, Quải, Tội, Trí, Thúy, Phỉ, Tụ, Triệu, Thận, Tỳ, Phủ, Oản, Đài, Dữ, Vũ, Đỉnh, Cúc, Chẩn, Tân, Hách, Khinh, Phụ, Tạo, Tiêu, Lai, Lăng, Tinh, Mật, Vĩ, Thường, Lõa, Giới, Cáo, Hối, Chí, Quyệt, Thành, Thệ, Thuyết, Đản, Nhận, Hào, Mạo, Các, Cáp, Phiệt, Giáng, Hạn, Bạn, Thiều, Tốc, Sính, Triệu, Đồ, Thấu, Thông, Ninh, Phùng, Liên, Quận, Lang, Toan, Điều, Ngân, Đồng, Cương, Minh, Lĩnh, Táp, Di, Tự, Sức, Bảo, Phảng, Khôi, Hồn, Phụng, Minh, Tỷ, Tề, Anh, Viện, Dung, Thảo

15 nét

Ức, Giá, Tịch, Kịch, Kiếm, Lưu, Nghi, Kiệm, Khảng, Quán, Tuệ, Khánh, Mộ, Hy, Khiếu, Tăng, Mặc, Hỷ, Kiều, Khoan, Thẩm, Liêu, Tằng, Lý, Xí, Tệ, Quảng, Trần, Miếu, Tệ, Đạn, Ảnh, Trưng, Triệt, Đức, Úy, Dạng, Lâu, Ẩu, Lự, Quắc, Thôi, Chiết, Xú, Trích, Ma, Số, Địch, Phu, Tạm, Bạo, Mộ, Khái, Lạc, Quy, Cận, Tào, Chương, Xu, Thông, Phiếu, Mạc, Bàn, Minh, Xác, Thán, Nghị, Diễn, Hán, Ngư, Tất, Tiệm, Trướng, Trệ, Tích, Mạn, Mãn, Dạng, Liệt, Nhiệt, Độc, Oánh, Dao, Tha, Mã, Lang, Lưu, Kỳ, Hạo, Sô, Trí, Từ, Bàn, Lỗi, Giá, Cảo, Kê, Cốc, Tắc, Đạo, Dao, Cùng, Hoàng, Châm, Tương, Tiết, Phạm, Thiên, Lạc, Hồ, Vĩ, Duyên, Giam, Hoãn, Tự, Tuyến, Oa, Đề, Biên, Luyện, Thự, Phạt, Nghĩa, Yêu, Não, Trường, Phúc, Hưng, Phố, Quán, Vi, Diệp, Các, Quỳ, Huyên, Thu, Tập, Trú, Đổng, Vạn, Lạc, Phỉ, Hà, Thực, Điệp, Bức, Biên, Vệ, Xung, Thiền, Bảo, Phức, Lương, Huyên, Khóa, Thẩm, Trâu, Bột, Đàm, Điều, Lượng, Luận, Hiền, Tứ, Chất, Thưởng, Mại, Phú, Hoàng, Tiễn, Huy, Bối, Luân, Liễn, Du, Dật, Tiến, Bưu, Quách, Bộ, Thuần, Túy, Phối, Nhuệ, Sừ, Phong, Duyệt, Viện, Thú, Trận, Chấn, Tiêu, Đình, Bái, An, Củng, Di, Dưỡng, Giá, Trú, Phách, Nha, Nhạn, Đế, Dĩnh, Quế, Uyền

16 nét

Nho, Trù, Sài, Tận, Duệ, Ái, Khí, Hi, Ký, Kiếm, Huân, Bích, Phấn, Học, Đạo, Hiểm, Hi, Cảnh, Hiến, Xung, Vũ, Liên, Chiến, Toát, Triệt, Soạn, Tràng, Bá, Phá, Phủ, Chỉnh, Hiểu, Đàm, Đôn, Phún, Viên, Đàn, Kiều, Khiêu, Thụ, Tang, Tiều, Tôn, Đẳng, Tuyền, Kiên, Lịch, Khiết, Sáp, Nhuận, Tả, Tiềm, Đàm, Trừng, Triều, Diệp, Yến, Hy, Xí, Thiêu, Lịch, Cơ, Quất, Hoa, Hoành, Y, Biều, Húy, Lư, Man, Tích, Ma, Đỉnh, Tích, Mục, Khuy, Thiến, Soa, Điệt, Tiểu, Trúc, Đốc, Đường, Cảo, Huyền, Tấn, Nhiên, Đăng, Đôn, Lân, Liệu, Thương, Thì, Trăn, Chưng, Tịch, Súc, Bồ, Dung, Huỳnh, Dung, Vệ, Xung, Ôn, Thân, Am, Vị, Yết, Ngạc, Hàm, Gián, Ngạn, Phi, Bội, Bãi, Hàn, Cao, Tư, Soa, Biện, Du, Vận, Viễn, Ngộ, Hoàng, Toại, Đạo, Đạt, Đô, Tỉnh, Thể, Cương, Cẩm, Cứ, Tranh, Chùy, Tích, Tiền, Chư, Đế, Dụ, Dự, Lại, Đề, Tập, Đĩnh, Âm, Thùy, Đào, Trần, Lục, Lăng, Nghe, Ephi, Lâm, Tĩnh, Ức, Chương, Dư, Áp, Uyên, Thông, Long, Quy

17 nét

Ưu, Thưởng, Lỗi, Lệ, Hào, Hác, Nhu, Hám, Cầm, Kình, Kích, Kiểm, Tháo, Thiện, Trạch, Đảm, Lôi, Liễm, Thiềm, Cối, Trạo, Kính, Hịch, Kiểm, Tường, Ngục, Dư, Di, Dịch, Ứng, Ức, Khẩn, Toại, Huy, Hướng, Độc, Hám, Thuấn, Đồng, Miết, Liệu, Kiều, Cơ, Hi, Thiền, Tuệ, Trách, Thốc, Bồng, Khang, Đàn, Liễm, Chiên, Khích, Trạch, Nùng, Điện, Doanh, Xán, Chúc, Tung, Thanh, Thông, Liên, Tất, Phu, Lâm, Nan, Liễu, Giá, Sơ, Điểu, Bồng, Liệu, Liên, Ấm, Tào, Lĩnh, Xúc, Túng, Tích, Tổng, Phiếu, Phồn, Phùng, Ế, Diêu, Viễn, Tốn, Đệ, Hương, Uẩn, Ngạc, Kiện, Châm, Chung, Tiêu, Đoán, Miêu, Luyện, Khoát, Giai, Tất, Đường, Loa, Cường, Tương, Cử, Giảng, Khiêm, Tạ, Hoát, Khê, Xu, Tiễn, Bỉnh, Tuấn, Giao, Tiễn, Ngung, Đội, Dương, Long, Ôi, Lệ, Tể, Hà, Sương, Cúc, Hàn, Quán, Đại, Điểm, Thận, Hồng

18 nét

Sấn, Trữ, Tùng, Đái, Các, Nghĩ, Sát, Trạc, Nịnh, Tân, Mông, Tước, Hoạnh, Ninh, Đài, Đoạn, Diệu, Huân, Thự, Hạm, Trạo, Quy, Hào, Khoát, Thấp, Nhu, Tể, Đào, Chức, Thiện, Phiên, Phiến, Dực, Chức, Thiện, Cựu, Ấm, Nhụy, Tiêu, Đang, Liệp, Hoàn, Cù, Kiểm, Chiêm, Sở, Lễ, Giản, Trách, Trâm, Tiêu, Đan, Lương, Tú, Khải, Tỏa, Trấn, Chùy, Liêm, Xán, Nhiếp, Yên, Khuyết, Kê, Tạp, Sồ, Súc, Thiền, Trùng, Phúc, Thương, Âu, Cẩn, Khánh, Phong, Tất, Chuyển, Tao, Thích, Bỉ, Y, Tiên, Ngạch, Nhan, Đề, Phức, Kỵ, Lý, Nga, Quyên, Hạc, Diệu, Huệ, Liên, Bích, Giám

19 nét

Khuyến, Hưởng, Bảo, Lư, Khoách, Trịch, Phàn, Khoáng, Trất, Tàng, Thằng, Ức, Đảm, Tý, Ưng, Tân, Sắc, Tiêu, Lịch, Tổ, Oánh, Tả, Tiên, Bộc, Thú, Liệp, Tỉ, Đảo, Ổn, Hoạch, Thiềm, Bạc, Liêm, Dịch, Hội, Hệ, Trịnh, Lân, Kiên, Cảnh, Trích, Lũ, Quan, Vụ, Tiết, Trĩ, Vi, Lôi, Giải, Nghị, Cáp, Áo, Khâm, Thức, Chứng, Soạn, Tán, Tặng, Từ, Tuân, Tuyển, Liêu, Loại, Kình, Thước, Bằng, Lệ, Lộc, Khúc, Diêm, Vận, Nguyện, Kỳ, Yến

20 nét

Nghiêm, Nhưỡng, Nương, Bảo, Mại, Hoài, Huyền, Long, Tĩnh, Lịch, Hy, Hiến, Quỳnh, Sở, Phàn, Huân, Tàng, Tát, Tịch, Thự, Lam, Cạnh, Tịch, Trù, Lam, Kế, Toản, Nhu, Biện, Bi, La, Ky, Diệu, Tề, Hạm, Mông, Miến, Hoàn, Thích, Chung, Đăng, Hoàn, Linh, Nhu, Giác, Xúc, Dịch, Nghị, Cảnh, Doanh, Thiện, Lộ, Phiêu, Hám, Hinh, Đằng, Đảng, Hàn, Doanh

21 nét

Lệ, Thuộc, Nguy, Nhưỡng, Anh, Cử, Lan, Tiêm, Táo, Đằng, Hiệt, Tiêm, Dược, Oanh, Biện, Nhĩ, Tục, Triền, Lạp, Hạm, Nghệ, Tẩu, Đằng, Dược, Lạp, Hộ, Dự, Tẫn, Cúc, Cố, Phiên, Soạn, Đạc, Thiết, Lôi, Tùy, Ẩn, Bá, Nhiêu, Khu, Oanh, Hạc, Kê

22 nét

Nghiễm, Nang, Điện, Ý, Nhiếp, Quyền, Hoan, Hoán, Điệp, Nhương, Lung, Thính, Lô, Tảo, Tô, Tảng, Lãm, Tán, Độc, Biên, Giám, Trú, Tế, Tệ, Hưởng, Tôn, Tu, Bị, Lận, Cung

23 nét

Nhan, Sái, Thiêm, Tiên, Phan, Khoáng, Dịch, Tủy, Tựu, Lân, Luyến, Sái, Tiêm, Lan, Biến, Hiển, Nghiệm, Thể, Loan

24 nét

Súc, Tạng, Tầm, Nhượng, Lư, Lủng, Linh, Đấu, Lộ, Quán, Diễm, Cù, Nùng, Đãi, Ái, Lịch, Ưng, Hâm

25 nét

Thính, Ly, Quán, Thược, Man, Biết, Ái, Giác

26 nét

Loan, Tán, Uất, Chúc, La, Yểm

27 nét

La, Hiền, Loan, Kí

28 nét

Diễm, Hoan, Anh

29 nét

Ly, Uất

30 nét

Quán, Ly

31 nét

Quyền

Chia sẻ

Các bài viết khác