Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm […]

Văn khấn Lễ Tam Toà Thánh Mẫu

Văn khấn Lễ Tam Toà Thánh Mẫu Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế. – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. […]

Văn khấn ban Công Đồng

Văn khấn ban Công Đồng Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương – Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế – Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu – […]

Văn khấn lễ Đức Thánh Trần

Văn khấn lễ Đức Thánh Trần Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con kính lạy Tứ phủ Công Đồng Trần Triều – Con kính lạy Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công. – Con kính lạy Đức Trần Triều hiển […]

Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho

Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con xin kính lạy Tam giới Thiên chúa cập nhất thiết Thánh chúng. – Con xin kính lạy Tam phủ công đồng. Tứ phủ vạn linh. – Con xin […]