Văn khấn lễ Thành Phần (lễ sau khi đắp xong mộ)

Văn khấn lễ Thành Phần (lễ sau khi đắp xong mộ) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương […]

Văn khấn lễ cáo Long Thần Thổ địa (lễ trước khi đào huyệt)

Văn khấn lễ cáo Long Thần Thổ địa (lễ trước khi đào huyệt) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Bản cảnh Hậu Thổ Thần chư vị. […]