Làm trước: Nghi Thức Cúng Lễ Cải Danh Ở Nhà

1. Sắm Lễ:

2. Cách khấn:

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, con lạy chư Phật mười phương.

Con lạy Ngọc Hoàng Đại Đế, Thánh Mẫu Nương Nương.

Con lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ cùng chư vị Tôn thần.

Con lạy ngài Triệu Vương, Tam Thập Lục Phương Hành Bình.

Con lạy thần linh Thổ địa, Long mạch, Táo quân, các ngài Thanh Long, Bạch Hổ, Đại Thánh, Đại Thiên và các vị thần linh.

Con xin kính lạy các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, cùng các vong linh nội tộc, ngoại tộc dòng họ……

Hôm nay là ngày…….tháng……..năm (Âm lịch, dương lịch), nhân ngày lành tháng tốt.

Tín chủ con là……(Tên, tuổi), quê quán…….

Con có hương hoa lễ vật dâng lên trước án, thắp nén tâm hương, xin được tấu trình:

Nhân ngày lành tháng tốt, tín chủ con xin phép Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần, các ngài Thổ địa thần linh, Long Mạch, Táo Quân, các vị thần linh cùng ông bà gia tiên cho con được thay tên đổi họ (đọc tên cũ và xin đổi sang tên mới). Cúi xin các vị thần linh cùng gia tiên hiển linh, chứng giám lòng thành, hưởng thụ lễ vật.

Con người trần mắt thịt, có điều sai sót mong được các ngài lượng thứ, bỏ qua. Cúi xin các ngài phù hộ độ trì cho tín chủ con được bình an, mạnh khỏe gặp nhiều may mắn, đắc tài đắc lộc và vạn sự hanh thông.

Tín chủ con lễ mọn tâm thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

 

 

Làm Sau: Nghi Thức Cúng Lễ Cải Danh Ở Chùa

1. Sắm Lễ:

2. Cách Khấn: