BÌNH GIẢI PHONG THỦY

Thông tin về Trạch Mệnh

Thông tin về Mệnh

Nam mệnh

Thông tin về Trạch

Dương Trạch

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

Đồ hình bát quái

Đồ hình vận 9 (từ 2024 đến hết 2043)

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

Thuyết minh phong thủy

Sự thay đổi vận và ảnh hưởng tới ngôi nhà

Lập đồ bàn nhà trong vận 9 (từ 2024 đến hết 2043)

Cổng vào

Hồ cá

Các hòn giả sơn

Bếp nấu

Khu vệ sinh

 

Bồn nước

Phòng ngủ

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎