BÌNH GIẢI PHONG THỦY

Thông tin về Trạch Mệnh

Thông tin về Mệnh

Nam mệnh

Thông tin về Trạch

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

Đồ hình bát quái

Đồ hình vận 8 (từ 2004 đến hết 2023)

Đồ hình vận 9 (từ 2024 đến hết 2043)

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

Theo như những gì gia đình mong muốn thì tôi hiểu nội dung yêu cầu như sau:

Tôi xin trả lời tư vấn như sau:

Trân trọng!