THUYẾT MINH PHONG THỦY MẪU LOGO

Nam mệnh

1. Thuộc tính ngũ hành của Logo:

2. Bố cục các hành trong Logo:

3. Biểu đạt các thuộc tính ngũ hành trong Logo:

4. Các lưu ý khác: