Đổi ngày dương sang âm

Đổi ngày dương sang âm, đổi ngày âm sang dương

Đổi ngày dương sang âm là ứng dụng giúp đổi từ ngày dương lịch sang ngày âm lịch. Cũng có thể chuyển ngược lại, từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch. Ngày Âm Lịch được xác định dựa trên lịch mặt trăng Trung Quốc (Lunar Calendar). Chọn ngày cần chuyển và nhấn nút để xem kết quả.

Đổi ngày dương sang âm